Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Anfal Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
8:1Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: \"Plijen jeAllahov i Poslanikov.\" Zato se bojte Allaha isre
8:2Vjernici su samo oni
8:3Oni koji obavljaju salat i iz onog
8:4Ti takvi su vjernici istinski. Imaju onistupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbuplemenitu.
8:5Kao
8:6Raspravljaju s tobom o Istini nakon
8:7I kad vam je Allah obe
8:8Da utvrdi Istinu i uni
8:9Kad ste tra
8:10A u
8:11Kad je u
8:12Kad objavi Gospodar tvoj melecima: \"Ja sam savama, zato u
8:13To zato
8:14To, zato je iskusite - i da je za nevjernike(pripremljena) kazna vatrom.
8:15O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji nevjeruju (kako nastupaju) puze
8:16A ko im okrene tog dana le
8:17Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao.I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio - i dabi isku
8:18To; i da je Allah Oslabljiva
8:19Ako ste tra
8:20O vi koji vjerujete! Poslu
8:21I ne budite kao oni koji ka
8:22Uistinu! Najgore
8:23A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ihpro
8:24O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu iPoslaniku kad vas pozove onom
8:25I bojte se ku
8:26I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno),slabi na Zemlji, bojali ste se da vas ne pohvatajuljudi, pa vas je sklonuo i oja
8:27O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha iPoslanika, i ne iznevjerite emanete svoje, a viznate.
8:28I znajte da su imeci va
8:29O vi koji vjerujete! Ako se budete bojaliAllaha, na
8:30I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji nevjeruju, da te zatvore ili te ubiju, ili teprotjeraju; a spletkarili su i planirao je Allah; aAllah je Najbolji od planera.
8:31I kad im se u
8:32I kad ka
8:33A ne
8:34I
8:35A salat njihov kod Ku
8:36Uistinu, oni koji ne vjeruju, tro
8:37Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, istavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomilapa to stavi u D
8:38Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu,oprosti
8:39I borite se protiv njih, dok (vi
8:40A ako se okrenu - tad znajte da je AllahZa
8:41I znajte,
8:42Kad ste vi bili na bli
8:43Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snumalobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim,sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali onaredbi. Me
8:44I kad vam ih je prikazao u va
8:45O vi koji vjerujete! Kad sretnete(neprijateljsku) grupu, tad budite
8:46I poslu
8:47I ne budite kao oni koji su iza
8:48I kad im uljep
8:49Kad reko
8:50A da vidi
8:51To zbog onog
8:52Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allah
8:53To zato
8:54Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ihuni
8:55Uistinu, najgore
8:56Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim susvaki put kr
8:57Pa ako nai
8:58I ako se od naroda doista boji
8:59I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, da
8:60I pripremite za njih
8:61A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, ipouzdaj se u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji
8:62A ako za
8:63I sjedinio je srca njihova. Da si potro
8:64O vjerovjesni
8:65O Vjerovjesni
8:66Sad vam je olak
8:67Nije za Vjerovjesnika da on imadnezarobljenike, dok ne pobijedi na Zemlji.
8:68Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurnobi vas dotakla u onom
8:69Pa jedite od onog
8:70O Vjerovjesni
8:71A ako za
8:72Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i boreimecima svojim i du
8:73A oni koji ne vjeruju, za
8:74A oni koji vjeruju i isele se i bore na putuAllahovom, i koji daju uto
8:75A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bores vama - pa takvi su od vas; a srodnici - oni subliShare this Surah Translation on Facebook...