Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1قسم به رسولانی که از پی هم (بر خیر و سعادت خلق) فرستاده شدند.
77:2قسم به فرشتگانی که به سرعت تند باد (به انجام حکم حق) می‌شتابند.
77:3قسم به آنان که (وحی حق و شرع الهی را در جهان) نیکو نشر می‌دهند.
77:4و قسم به حق آنان که (به حکم خدا راه هدایت را از ضلالت ممتاز کرده و بین حق و باطل را بر خلق) کاملا جدا می‌کنند.
77:5و قسم به آنان که ذکر (خدا و کتاب الهی) را (به انبیاء) وحی می‌کنند.
77:6تا عذر و حجت (نیکان) و بیم و تهدید (بدان) شود.
77:7(قسم به همه اینان) که آنچه (از ثواب و عقاب آخرت) به شما وعده دهند البته واقع خواهد شد.
77:8وقتی که ستارگان همه بی نور و محو شوند.
77:9و آن گاه که آسمان شکافته شود.
77:10و آن گاه که کوهها (چون خاک بر دم باد) پراکنده شوند.
77:11و آن گاه که به رسولان، وقت (گواهی بر امتان) را اعلام کنند.
77:12برای چه روزی وقت (وعده حق) معین شد؟
77:13برای (روز قیامت) همان روزی که (بین حق و باطل و سعید و شقی) جدایی افتد.
77:14و تو چگونه توانی عظمت و سختی آن روز جدایی را تصور کنی؟
77:15وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:16آیا ما پیشینیان را (به کیفر کفر) هلاک نکردیم؟
77:17از پی آنان آیندگان را (که منکران قرآن باشند) نیز هلاک می‌کنیم.
77:18ما بدکاران عالم را همین گونه هلاک می‌سازیم.
77:19وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:20آیا ما شما آدمیان را از آب نطفه بی قدر (بدین زیبایی) نیافریدیم؟
77:21و آن نطفه را (از صلب پدر) به قرارگاه استوار (رحم) منتقل ساختیم.
77:22تا مدتی معین و معلوم (در رحم بماند).
77:23و ما تقدیر (مدت رحم و تعیین سرنوشت او تا ابد) کردیم که نیکو مقدّر (حکیمی) هستیم.
77:24وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:25آیا ما زمین را جامع (حوایج و کفایت بر مسکن و هر امر بشر) قرار ندادیم؟
77:26تا زندگان روی زمین تعیّش کنند و مردگان درونش پنهان شوند.
77:27و در آن کوههای بلند برافراشتیم و (از ابر و باران) به شما آب زلال گوارا نوشانیدیم.
77:28وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:29(خطاب رسد: ای منکران) شما امروز به سوی آن دوزخی که تکذیب می‌کردید بروید.
77:30بروید زیر سایه دودهای آتش دوزخ که از سه جانب (شما را) احاطه کند.
77:31نه بر سر شما سایه خواهد افکند و نه از شرار آتش هیچ نجاتتان خواهد داد.
77:32آن آتش هر شراری بیفکند شعله‌اش مانند قصری است.
77:33گویی آن شراره (در بزرگی و رنگ) به شتران زرد موی مانند است.
77:34وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:35این روزی است که (کافران بر نجات خود) سخنی نتوانند گفت.
77:36و به آنها رخصت عذر خواهی نخواهند داد.
77:37وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:38این روز فصل (حکم و جدایی نیک و بد) است که شما را با همه در گذشتگان پیشین (به عرصه محشر) جمع گردانیده‌ایم.
77:39پس اگر فکر و حیلتی (بر نجات خود) توانید بر من حیلت کنید.
77:40وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:41(آن روز سخت) بندگان با تقوا و پرهیزگار در سایه درختان بهشت و طرف نهرهای جاری متنعّمند.
77:42و از هر نوع میوه مایل باشند فراوان فراهم است.
77:43بخورید و بیاشامید که شما را گوارا باد به پاداش اعمال نیکی که در دنیا به جای می‌آوردید.
77:44ما البته نیکوکاران عالم را چنین پاداش می‌دهیم.
77:45وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:46(ای کافران شما هم که ایمان به لذّات روحانی و تنعّم و نشاط ابدی آخرت ندارید پس به خوی حیوانیت) بخورید و تمتّع برید به عمر کوتاه دنیا که شما بسیار مردم بزهکاری هستید.
77:47وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:48و هرگاه به آنها گفته شود که نماز و طاعت خدا را به جای آرید اطاعت نکنند.
77:49وای آن روز به حال آنان که (آیات خدا را) تکذیب کردند.
77:50(این کافران) پس از آیات خدا (که آن را تکذیب کردند) باز به کدامین حدیث ایمان می‌آورند؟Share this Surah Translation on Facebook...