Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می‌شوند،
77:2و آنها که همچون تند باد حرکت می‌کنند،
77:3و سوگند به آنها که (ابرها را) می‌گسترانند،
77:4و آنها که جدا می‌کنند،
77:5و سوگند به آنها که آیات بیدارگر (الهی) را (به انبیا) القا می‌نمایند،
77:6برای اتمام حجّت یا برای انذار،
77:7که آنچه به شما (درباره قیامت) وعده داده می‌شود، یقیناً واقع‌شدنی است!
77:8در آن هنگام که ستارگان محو و تاریک شوند،
77:9و (کرات) آسمان از هم بشکافند،
77:10و در آن زمان که کوه‌ها از جا کنده شوند،
77:11و در آن هنگام که برای پیامبران (بمنظور ادای شهادت) تعیین وقت شود!
77:12(این امر) برای چه روزی به تأخیر افتاده؟
77:13برای روز جدایی (حق از باطل)!
77:14تو چه می‌دانی روز جدایی چیست!
77:15وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:16آیا ما اقوام (مجرم) نخستین را هلاک نکردیم؟!
77:17سپس دیگر (مجرمان) را به دنبال آنها می‌فرستیم!
77:18(آری) این گونه با مجرمان رفتار می‌کنیم!
77:19وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:20آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم،
77:21سپس آن را در قرارگاهی محفوظ و آماده قرار دادیم،
77:22تا مدّتی معیّن؟!
77:23ما قدرت بر این کار داشتیم، پس ما قدرتمند خوبی هستیم (و امر معاد برای ما آسان است)!
77:24وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:25آیا زمین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم،
77:26هم در حال حیاتشان و هم مرگشان؟!
77:27و در آن کوه‌های استوار و بلندی قرار دادیم، و آبی گوارا به شما نوشاندیم!
77:28وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:29(در آن روز به آنها گفته می‌شود:) بی‌درنگ، به سوی همان چیزی که پیوسته آن را تکذیب می‌کردید بروید!
77:30بروید به سوی سایه سه شاخه (دودهای خفقان‌بار و آتش‌زا)!
77:31سایه‌ای که نه آرامبخش است و نه از شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند!
77:32شراره‌هایی از خود پرتاب می‌کند مانند یک کاخ!
77:33گویی (در سرعت و کثرت) همچون شتران زردرنگی هستند (که به هر سو پراکنده می‌شوند)!
77:34وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:35امروز روزی است که سخن نمی‌گویند (و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند)،
77:36و به آنها اجازه داده نمی‌شود که عذرخواهی کنند!
77:37وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:38(و به آنها گفته می‌شود:) امروز همان روز جدایی (حق از باطل) است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده‌ایم!
77:39اگر چاره‌ای در برابر من (برای فرار از چنگال مجازات) دارید انجام دهید!
77:40وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:41(در آن روز) پرهیزگاران در سایه‌های (درختان بهشتی) و در میان چشمه‌ها قرار دارند،
77:42و میوه‌هایی از آنچه مایل باشند!
77:43بخورید و بنوشید گوارا، اینها در برابر اعمالی است که انجام می‌دادید!
77:44ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!
77:45وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:46(و به مجرمان بگو:) بخورید و بهره گیرید در این مدت کم (از زندگی دنیا، ولی بدانید عذاب الهی در انتظار شماست) چرا که شما مجرمید!
77:47وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:48و هنگامی که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نمی‌کنند!
77:49وای در آن روز بر تکذیب‌کنندگان!
77:50(و اگر آنها به این قرآن ایمان نمی‌آورند) پس به کدام سخن بعد از آن ایمان می‌آورند؟!Share this Surah Translation on Facebook...