Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mursalat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
77:1And olsun bir-birinin ardınca göndərilənlərə (mələklərə, peyğəmbərlərə, yaxud küləklərə);
77:2And olsun şiddətlə əsənlərə (və ya yel kimi tez gedənlərə);
77:3And olsun (Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini) yayanlara;
77:4And olsun (haqla batili) ayıranlara;
77:5And olsun vəhyi (peyğəmbərlərə) çatdıranlara-
77:6(Mö’minlər tövbə edib) üzr diləmək və ya (kafirləri) qorxutmaq üçün (olan vəhyi çatdıranlara) ki,
77:7Sizə və’d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!
77:8Ulduzlar sönəcəyi;
77:9Göy yarılacağı;
77:10Dağlar parça-parça olub dağılacağı (toz kimi havada uçacağı);
77:11Peyğəmbərlərə (öz ümmətlərinə şahidlik etmək üçün bir qədər) möhlət veriləcəyi zaman,
77:12(Belə soruşulacaqdır: ) “(Bunlara) hansı günə qədər möhlət verilmişdir?”
77:13(Həmin suala cavab olaraq deyiləcəkdir: ) “(Haqla batili) ayırd ediləcəyi günə qədər!”
77:14Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir o ayırd etmə günü?!
77:15O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:16Məgər Biz əvvəlkiləri (keçmiş kafir ümmətləri) məhv etmədikmi?!
77:17Sonra axırda gələnləri (Məkkə müşriklərini) də onlara qatacağıq.
77:18Biz günahkarlarla belə rəftar edirik.
77:19O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:20Məgər sizi bir qətrə zəif (dəyərsiz) sudan (nütfədən) yaratmadıqmı?!
77:21Biz onu möhkəm bir yerdə (ana bətnində) saxladıq,
77:22Müəyyən bir vaxta qədər.
77:23Biz (nütfədən insan yaratmağa) qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq Biz!
77:24O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:25Məgər Biz yeri məskən etmədikmi
77:26Həm dirilərə, həm də ölülərə?! (Yerin altında ölülər yatar, üstündə dirilər gəzib-dolanar).
77:27Biz orada möhkəm durmuş uca dağlar yaratdıq və sizə şirin su içirtdik.
77:28O gün vay halına (bu ne’mətləri) yalan sayanların!
77:29(O gün kafirlərə belə deyiləcəkdir: ) “Girin (dünyada) yalan hesab etdiyiniz (cəhənnəm əzabının) içinə!
77:30Girin (cəhənnəm tüstüsünün) üç qola ayrılmış kölgəsinə!”
77:31O (sizə) nə kölgəlik olar, nə də (sizi) alovdan qoruyar.
77:32O (hər biri) bir saray boyda qığılcımlar saçar.
77:33O (qığılcımlar), sanki sarı dəvə sürükləridir.
77:34O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:35Bu elə bir gündür ki, (qiyaməti yalan sayanlar) danışa bilməzlər.
77:36Onlara üzr istəməyə izin də verilməz.
77:37O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:38Bu sizi də, (sizdən) əvvəlkiləri də bir yerə topladığımız (haqla batili) ayırd etmə günüdür!
77:39(Dünyada etdiyiniz kimi, bu günün əzabından qurtarmaq üçün) bir hiyləniz varsa, Mənə qarşı qurun görək!
77:40O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:41Həqiqətən, (o gün) müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmələr başında,
77:42İstədikləri meyvə içində olacaqlar!
77:43(Onlara belə deyiləcəkdir: ) “(Dünyada) etdiyiniz (yaxşı) əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin-için!
77:44Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!”
77:45O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:46(Siz ey kafirlər!) Yeyin və (dünyada) bir az kef çəkin. Həqiqətən, siz günahkarlarsınız! (Axirətdə qismətiniz Cəhənnəmdir!)
77:47O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:48Onlara: “Namaz qılın!” – deyildiyi zaman namaz qılmazlar!
77:49O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!
77:50(Bu kafirlər) ona da (Qur’ana da) inanmayandan sonra daha hansı kəlama inanacaqlar?!Share this Surah Translation on Facebook...