Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Insan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
76:1آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیزی در خور ذکر نبود؟
76:2ما انسان را از نطفه آمیخته و مختلطی [از مواد و عناصر] آفریدیم و او را از حالتی به حالتی و شکلی به شکلی [از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا طفلی کامل] درآوردیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم.
76:3ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.
76:4ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش فروزان آماده کرده ایم.
76:5همانا نیکان همواره از جامی می نوشند که نوشیدنی اش آمیخته به کافور [آن ماده سرد، سپید و معطر] است.
76:6آن جام از چشمه ای است که همواره بندگان خدا از آن می نوشند و آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جاری می نمایند.
76:7[همانان که] همواره نذرشان را وفا می کنند، و از روزی که آسیب و گزندش گسترده است، می ترسند،
76:8و غذا را در عین دوست داشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند.
76:9[و می گویند:] ما شما را فقط برای خشنودی خدا اطعام می کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسی را از شما نداریم.
76:10ما از پروردگارمان در روزی که روز عبوس و بسیار هولناکی است می ترسیم.
76:11پس خدا نگه دار آنان از آسیب و گزند آن روز است و شادابی و شادمانی به آنان عطا می کند.
76:12و آنان را برای اینکه [در برابر تکالیف دینی و حوادث روزگار] شکیبایی ورزیدند، بهشتی [عنبرسرشت] و لباسی ابریشمین پاداش می دهد.
76:13در آنجا بر تخت ها تکیه می زنند، در حالی که آفتابی [که از گرمایش ناراحت شوند] و سرمایی [که از سختی اش به زحمت افتند] نمی بینند،
76:14و سایه های درختان به آنان نزدیک و میوه هایش به آسانی در دسترس است،
76:15و ظرف هایی از نقره فام، و قدح هایی بلورین [که پر از غذا و نوشیدنی است] پیرامون آنان می گردانند؛
76:16جام هایی از نقره که آنها را به اندازه مناسب اندازه گیری کرده اند،
76:17و در آنجا جامی که نوشیدنی اش آمیخته به زنجبیل است، به آنان می نوشانند،
76:18از چشمه ای در آنجا که « سلسبیل » نامیده شود،
76:19و پیرامونشان نوجوانانی جاودانی [برای پذیرایی از آنان] می گردند، که چون آنان را ببینی پنداری مرواریدی پراکنده اند،
76:20و چون آنجا را ببینی، نعمتی فراوان و کشوری بزرگ بینی،
76:21بر اندامشان جامه هایی از حریر نازک و سبز رنگ و دیبای ستبر است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده اند، و پروردگارشان باده طهور به آنان می نوشاند.
76:22[به آنان گوید:] یقیناً این [نعمت ها] پاداش شماست و تلاشتان مقبول افتاده است؛
76:23به راستی ما قرآن را به تدریج بر تو نازل کردیم؛
76:24پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبا باش، و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن،
76:25و صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن.
76:26و پاره ای از شب را سر به سجده گذار، و او را در شب طولانی تسبیح گوی.
76:27بی تردید اینان [که گنهکار و ناسپاس اند] دنیای زودگذر را دوست دارند [و فقط برای به دست آوردن آن می کوشند] و روز هولناک و سختی را که پیش رو دارند وامی گذارند.
76:28ما آنان را آفریدیم و مفاصلشان را [با رشته های اعصاب و عضلات] محکم و استوار کردیم، و هرگاه بخواهیم [آنان را نابود می کنیم و] امثال و نظایرشان را [که مطیع و فرمانبردارند] به جای آنان قرار می دهیم.
76:29همانا این [آیات قرآن] تذکر و هشداری است؛ پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش [با تکیه بر این آیات] برگزیند،
76:30و تا خدا نخواهد، نخواهید خواست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است.
76:31هر کس را بخواهد در رحمتش درآورد و برای ستمکاران عذابی دردناک آماده کرده است.Share this Surah Translation on Facebook...