Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Insan Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
76:1 آيا بر انسان مدت زمانى نگذشت كه چيز قابل توجهى نبود؟(1)
76:2 ما انسان را از نطفه مخلوطى آفريديم و او را امتحان مى‌كنيم و او را شنوا و بينا ساختيم.(2)
76:3 ما راه را به او نشان داديم، چه شكرگزارى كند چه ناسپاسى نمايد.(3)
76:4 ما براى منكران زنجيرها و غل‌ها و آتش جهنم آماده كرده‌ايم.(4)
76:5 نيكوكاران از جامى كه شرابش مخلوط با كافور است مى‌نوشند.(5)
76:6 چشمه‌اى كه بندگان خدا از آن مى‌نوشند آن را هر طور كه بخواهند روان مى‌سازند.(6)
76:7 به نذر خود وفا مى‌كنند و از روزى كه شرش همه‌جا را فرامى‌گيرد مى‌ترسند.(7)
76:8 و با علاقه به او (به خدا) به مسكين و يتيم و اسير غذا مى‌دهند.(8)
76:9 (و مى‌گويند:) ما براى رضاى خدا شما را سير مى‌كنيم و از شما انتظار پاداش و سپاسگزارى نداريم.(9)
76:10 ما از عذاب خداوندمان در روزى خشن و سخت مى‌ترسيم.(10)
76:11 درنتيجه خدا آن‌ها را از شر آن روز حفظ كرد و به‌آنان شادى و سرور بخشيد.(11)
76:12 پاداش آن‌ها به علت صبرى كه كردند بهشت و لباس‌هاى ابريشمى است.(12)
76:13 در آن بهشت بر تخت‌ها تكيه مى‌زنند و در آن‌جا آفتاب داغ و سرماى سخت نمى‌بينند.(13)
76:14 سايه‌هاى درختانش به آن‌ها مى‌افتد و ميوه‌هايش در دسترس و اختيار آن‌ها است.(14)
76:15 و ظرف‌هاى نقره‌اى و كاسه‌هاى شيشه‌اى دور آن‌ها مى‌گردانند.(15)
76:16 شيشه‌هايى از نقره كه به اندازه درست كرده‌اند.(16)
76:17 در آن بهشت از جام‌هايى كه با زنجبيل مخلوط است به آن‌ها مى‌نوشانند.(17)
76:18 در آن چشمه‌اى است كه نامش سلسبيل است.(18)
76:19 و دور آن‌ها جوانانى جاودانى مى‌گردند. وقتى آن‌ها را ببينى خيال مى‌كنى مرواريدهاى پراكنده هستند.(19)
76:20 وقتى آن را ببينى، آنجا نعمت و فرمانروايى بزرگى مى‌بينى.(20)
76:21 بر اندام آن‌ها لباس حرير سبزرنگ نازك و كلفت هست و با دستبندهاى نقره‌اى زينت شده‌اند. و خداوندشان نوشيدنى پاك به آن‌ها مى‌نوشاند.(21)
76:22 اين پاداش شما است و از كوشش شما قدردانى مى‌شود.(22)
76:23 ما قرآن را بر تو نازل كرديم.(23)
76:24 بنابراين براى حكم خداوندت صبر و استقامت داشته‌باش و از هيچ گناه‌كار يا فرد بى‌ايمان و ناسپاس آن‌ها اطاعت نكن.(24)
76:25 و نام خداوندت را صبح و شب ذكر كن.(25)
76:26 و شبانگاه برايش سجده كن و در شب طولانى تسبيح او را بگو.(26)
76:27 اين‌ها دنياى زودگذر را دوست دارند و پشت سر خودشان روز سنگينى را به‌جا مى‌گذارند.(27)
76:28 ما آن‌ها را خلق كرديم و ساختمان وجودشان را محكم كرديم. هر وقت بخواهيم آن‌ها را با عده ديگرى كه مثل آن‌ها هستند عوض مى‌كنيم.(28)
76:29 اين قرآن تذكرى است. پس هر كس ميل داشته باشد راهى به‌سوى خداوندش در پيش مى‌گيرد.(29)
76:30 شما فقط چيزى را مى‌خواهيد كه خدا بخواهد. چون خدا دانا و حكيم است.(30)
76:31 هر كس را بخواهد داخل رحمتش مى‌كند و براى ظالمين عذاب پردردى آماده كرده است.(31)Share this Surah Translation on Facebook...