Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qamar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
54:1Het uur des oordeels nadert en de maan is gespleten.
54:2Maar als de ongeloovigen een teeken zien, wenden zij zich af, zeggende: dit is eene machtige betoovering.
54:3En zij beschuldigen u, o Mahomet! van bedrog, en volgen hunne eigene lusten: maar ieder ding zal onveranderlijk bepaald wezen.
54:4En nu is eene zending tot hen gekomen, waarin eene afschrikking voor hardnekkig ongeloof ligt opgesloten.
54:5Deze wijsheid is volkomen; maar waarschuwers helpen bij hen niet.
54:6Wend u dus van hen af! Den dag waarop de dagvaardende engel den mensch tot eene verschrikkelijke zaak zal oproepen.
54:7Zullen zij met nedergeslagen blikken uit hunne graven komen, talrijk, als verspreide sprinkhanen.
54:8Zich met schrik naar den dagvaarder spoedende. De ongeloovigen zullen zeggen: Dit is een dag van droefheid.
54:9Het volk van Noach beschuldigde dien profeet, alvorens uw volk u verwierp, het beschuldigde onzen dienaar van bedrog; zeggende: Hij is een bezetene, en hij werd met verwijtingen verworpen.
54:10Hij riep daarom zijn Heer aan, zeggende: Waarlijk, ik ben overweldigd: wreek mij dus.
54:11Daarop openden wij de poorten des hemels, waaruit het water stroomde.
54:12Wij deden de aarde waterstralen uitwerpen, zoodat het water van hemel en aarde zich vereenigde, overeenkomstig het vastgestelde besluit.
54:13Wij droegen hem, op een schip, uit planken en spijkers samengesteld.
54:14Dat zich voor onze oogen voortbewoog, als eene belooning voor hem, die ondankbaar was verworpen.
54:15Wij lieten dat schip tot een teeken dienen. Maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
54:16En hoe gestreng was mijne wraak en mijne bedreiging!
54:17Nu hebben wij den Koran gemakkelijk tot eene waarschuwing gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
54:18De stam van Ad beschuldigde hunnen profeet van bedrog; maar hoe ernstig was mijne wraak en mijne bedreiging!
54:19Waarlijk, wij zonden, op een dag van voortdurend ongeluk een brullenden wind tegen hen.
54:20Die de menschen wegvoerde, als waren zij met kracht uitgescheurde wortels van palmboomen.
54:21En hoe ernstig was mijne wraak en mijne bedreiging!
54:22Thans hebben wij den Koran gemakkelijk ter waarschuwing gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
54:23Die van Thamoed beschuldigden de vermaningen van hunnen profeet van valschheid.
54:24En zij zeiden: Zullen wij een enkel man als wij, onder ons volgen? Waarlijk, wij zouden aan dwaling en ongerijmde dwaasheid schuldig zijn.
54:25Zou de taak van waarschuwing hem, boven het overige gedeelte van ons, opgedragen zijn? Neen, hij is een leugenaar en een onbeschaamde bedrieger.
54:26Maar God zeide tot Saleh: Morgen zullen zij weten wie een leugenaar en een onbeschaamde is;
54:27Want wij zullen zekerlijk de wijfjes-kameel zenden, om hen te beproeven; en gij, sla hen gade, en verdraag hunne beleedigingen met geduld.
54:28Voorspel hun, dat het water der putten tusschen hen zal worden verdeeld, en ieder deel zal beurtelings nedergezet worden.
54:29Zij riepen hunnen makker, en hij nam een zwaard en doodde haar,
54:30Maar hoe ernstig was mijne wraak en mijne bedreiging!
54:31Want wij zonden hun een enkelen kreet van den engel Gabri
54:32En thans hebben wij den Koran gemakkelijk ter waarschuwing gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
54:33Het volk van Lot beschuldigde zijne prediking van valschheid.
54:34Maar wij zonden een wind tegen hen, die eene regenbui van steenen voortdreef, welke hen allen verdelgde, behalve het gezin van Lot, dat wij vroeg in den ochtend bevrijdden.
54:35Dit was door onze gunst. Zoo beloonen wij hen, die dankbaar zijn.
54:36En Lot had hen gewaarschuwd voor onze gestrenge kastijding; maar zij twijfelden aan die waarschuwing.
54:37Zij eischten zijne gasten, opdat zij hen zouden misbruiken; maar wij staken hunne oogen uit, zeggende: Proeft mijne wraak en mijne bedreiging.
54:38En vroeg in den ochtend verraste hen eene zware straf.
54:39Proeft dus mijne wraak en mijne bedreiging.
54:40Thans hebben wij den Koran gemakkelijk ter waarschuwing, gemaakt; maar is iemand daardoor gewaarschuwd?
54:41De vermaning van Mozes kwam mede tot het volk van Pharao,
54:42Maar zij beschuldigden al onze teekenen van bedrog; daarom kastijdden wij hem met eene machtige en onwederstaanbare kastijding.
54:43O bewoners van Mekka! zijn uwe ongeloovigen beter dan deze? Is u in de schriften vrijstelling van straf beloofd?
54:44Zeggen zij: wij vormen een lichaam van menschen, die in staat zijn onze vijanden te bemeesteren?
54:45De menigte zal zekerlijk op de vlucht worden gejaagd en zij zullen hunne ruggen omkeeren.
54:46Maar het uur des oordeels is hun bedreigde straftijd, en dat uur zal droeviger en bitterder zijn, dan hunne droefheden in dit leven.
54:47Waarlijk, de zondaar doolt in dwaling rond, en zal hier namaals in brandende vlammen worden gemarteld.
54:48Op dien dag zullen zij met hunne aangezichten in het vuur worden geworpen, en men zal hun zeggen: Proeft de aanraking der hel.
54:49Alle dingen hebben wij geschapen, aan een bepaald besluit gebonden.
54:50En ons bevel bestaat slechts in een enkel woord, aan een oogwenk gelijk.
54:51Wij hebben vroeger volken verdelgd, die u gelijk waren; maar is iemand uwer door hun voorbeeld gewaarschuwd?
54:52Alles wat gij doet, is in het boek vermeld, dat door de wakende engelen wordt bewaard.
54:53Elke daad, klein of groot, is op de welbewaarde tafel nedergeschreven.
54:54De vromen zullen echter te midden van tuinen en meren wonen.
54:55In de vergadering der waarheid, in tegenwoordigheid van den machtigsten koning.Share this Surah Translation on Facebook...