Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qamar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
54:1Pribli
54:2A ako vide znak, okre
54:3I porekli su i slijedili strasti svoje; asvaka stvar (ima) rok.
54:4I ve
54:5Mudrost savr
54:6Zato se okreni od njih! Na dan kad pozovepoziva
54:7Oborenih pogleda svojih iza
54:8
54:9Porekao je prije njih narod Nuhov: tad suporekli roba Na
54:10Tad je pozvao Gospodara svog: \"Ja sampora
54:11Pa smo otvorili kapije neba sa vodom liju
54:12I dali da provrije zemlja izvorima, pa sesusrela voda na stvari ve
54:13I nosili smo njega na (la
54:14Plovila je pod o
54:15I zaista smo to ostavili znakom; pa ima liiko pou
54:16Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
54:17I zaista smo olak
54:18Porekao je Ad, pa kakva je bila kazna Moja iopomene Moje?
54:19Uistinu! Mi smo poslali na njih vjetar ledeniu danu nesre
54:20
54:21Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
54:22I zaista smo olak
54:23Poricao je Semud opomene,
54:24Pa su rekli: \"Zar smrtnika - od nas jednoga -njega (da) slijedimo? Uistinu, mi bismo tad bili uzabludi i bezumlju.
54:25Zar da njemu bude spu
54:26Saznat
54:27Uistinu! Mi im
54:28I obavijesti ih da
54:29Tad pozva
54:30Pa kakva je bila kazna Moja i opomene Moje!
54:31Uistinu! Mi smo poslali na njih krik jedan,pa bijahu kao suharci graditelja tora.
54:32A zaista smo olak
54:33Poricao je narod Lutov opomene.
54:34Uistinu! Mi smo poslali na njih ki
54:35Blagodat od Nas; tako nagra
54:36I doista ih je upozorio na udar Na
54:37I doista su od njega htjeli goste njegove, pasmo oslijepili o
54:38I doista, pogodila ih je jutrom kazna trajna.
54:39Pa iskusite kaznu Moju i opomene Moje!
54:40I doista smo olak
54:41A doista su ljudstvu faraonovu do
54:42Porekli su znakove Na
54:43Jesu li nevjernici va
54:44Zar ka
54:45Bi
54:46Naprotiv!
54:47Uistinu! Bi
54:48Na Dan kad budu dovu
54:49Uistinu! Mi smo svaku stvar stvorili pomjeri.
54:50A komanda Na
54:51I doista smo uni
54:52A svaku stvar koju su u
54:53I sve malo i veliko, zapisano je.
54:54Uistinu, bogobojazni
54:55U sjediShare this Surah Translation on Facebook...