Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qamar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
54:1Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
54:2Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: \"(Ini adalah) sihir yang terus menerus\".
54:3Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
54:4Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
54:5Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
54:6Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
54:7sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
54:8mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: \"Ini adalah hari yang berat\".
54:9Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: \"Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
54:10Maka dia mengadu kepada Tuhannya: \"bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)\".
54:11Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
54:12Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
54:13Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
54:14Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
54:15Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
54:16Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:17Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:18Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:19Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
54:20yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
54:21Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:22Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:23Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
54:24Maka mereka berkata: \"Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?\" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila\".
54:25Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
54:26Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
54:27Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
54:28Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
54:29Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
54:30Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:31Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
54:32Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:33Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
54:34Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
54:35sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
54:36Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
54:37Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:38Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
54:39Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
54:40Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
54:41Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
54:42Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
54:43Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu
54:44Atau apakah mereka mengatakan: \"Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang\".
54:45Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
54:46Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
54:47Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
54:48(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): \"Rasakanlah sentuhan api neraka!\
54:49Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
54:50Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
54:51Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
54:52Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan
54:53Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
54:54Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
54:55di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.Share this Surah Translation on Facebook...