Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qamar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
54:1 قيامت نزديك و ماه پاره شد.(1)
54:2 اگر كافران آيتى (نشانه‌اى) ببينند از آن رو برمى‌گردانند و مى‌گويند سحرى طولانى است.(2)
54:3 آن‌ها انكار نمودند و از دلخواه خود پيروى كردند. هر كارى قرارى دارد.(3)
54:4 از اخبار گذشتگان مطالبى براى آن‌ها گفته شد كه آن‌ها را از خطا دور مى‌كند.(4)
54:5 حكمت كاملى است ولى هشدارها فايده ندارد.(5)
54:6 از آن‌ها روگردان باش تا روزى كه دعوت‌كننده آن‌ها را به وضع ناراحت‌كننده‌اى دعوت كند.(6)
54:7 با چشم‌هاى به‌زير افكنده، مثل ملخ‌هاى پراكنده از قبرها خارج مى‌شوند.(7)
54:8 با سرعت به طرف دعوت‌كننده مى‌روند. كافران گويند امروز روز سختى است.(8)
54:9 قبل از آن‌ها قوم نوح بنده ما نوح را تكذيب كردند و گفتند: ديوانه و رانده شده است.(9)
54:10 نوح از خداوندش كمك خواست و گفت من مغلوب هستم، به‌من كمك كن.(10)
54:11 ما درهاى آسمان را با بارانى تند باز كرديم.(11)
54:12 و چشمه‌ها را در زمين روان كرديم، آب باران و چشمه‌ها براى كارى‌كه مقرر شده بود به‌هم پيوستند.(12)
54:13 نوح را سوار كشتى، كه از تخته و ميخ ساخته شده بود، كرديم،(13)
54:14 كه زير نظر ما حركت مى‌كرد. آن براى مجازات كافران بود.(14)
54:15 ما آن‌را عبرتى قرار داديم، آيا پندپذيرى هست؟(15)
54:16 عذاب و هشدار من چطور بود؟(16)
54:17 بدون ترديد قرآن را براى متوجه‌شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه شود؟(17)
54:18 قوم عاد هم منكر شدند. عذاب و هشدار من چطور بود؟(18)
54:19 ما در روز نحس طولانى طوفانى سرد بر آن‌ها فرستاديم.(19)
54:20 كه مردم را مثل نخلى كه از ريشه درآمده باشد از جا مى‌كند.(20)
54:21 عذاب و هشدار من چطور بود؟(21)
54:22 ما قرآن را براى متوجه‌شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه شود؟(22)
54:23 قوم ثمود هم پيغمبران ما را انكار كردند.(23)
54:24 و گفتند: آيا از انسانى مثل خود پيروى كنيم؟ اگر چنين كنيم گمراه و ديوانه‌ايم.(24)
54:25 آيا اين تذكر از بين ما فقط به او وحى شده؟ نه، او دروغگوى خودپسندى است.(25)
54:26 فردا مى‌فهميد چه‌كسى دروغگوى خودپسند است.(26)
54:27 ما شتر را براى امتحان آن‌ها مى‌فرستيم. مراقب كار آن‌ها باش و صبر كن.(27)
54:28 و به آن‌ها خبر بده كه آب بايد بينشان تقسيم شده و هركدام براى نوشيدن حاضر شوند.(28)
54:29 دوستشان را صدا زدند و او شتر را كشت.(29)
54:30 عذاب و هشدار من چطور بود؟(30)
54:31 ما صدايى رعدآسا بر آن‌ها فرستاديم و به‌صورت گياهان خشك خردشده درآمدند.(31)
54:32 ما قرآن را براى متوجه‌شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه شود؟(32)
54:33 قوم لوط هم منكر پيغمبران شدند.(33)
54:34 بر آن‌ها باران سنگ بارانديم. غير از خانواده لوط كه در سحر نجاتشان داديم.(34)
54:35 اين نعمتى از طرف ما بود. ما شكرگزاران را چنين پاداش مى‌دهيم.(35)
54:36 لوط آن‌ها را از عذاب ما برحذر داشت ولى آن‌ها درباره آن بحث مى‌كردند.(36)
54:37 آن‌ها خواستند با مهمانان لوط رابطه جنسى داشته باشند. ما چشمشان‌را كور كرديم، پس عذاب و هشدار مرا بچشيد.(37)
54:38 صبح عذابى طولانى آن‌ها را فراگرفت.(38)
54:39 پس عذاب و هشدار مرا بچشيد.(39)
54:40 بدون شك قرآن را براى متوجه‌شدن آسان كرديم، آيا كسى هست كه متوجه شود؟(40)
54:41 هشداردهندگان پيش فرعونيان آمدند.(41)
54:42 آن‌ها همه معجزات ما را تكذيب كردند. ما هم با قدرت كامل آن‌ها را عذاب كرديم.(42)
54:43 آيا منكران شما بهتر از آن‌ها هستند؟ یا در كتاب‌ها دليلى بر عذاب نشدنتان وجود دارد؟(43)
54:44 يا مى‌گويند ما متحد و پيروزيم؟(44)
54:45 آن جمع شكست‌خورده و فرار خواهند كرد.(45)
54:46 وعده‌شان روز قيامت است و عذاب قيامت وحشتناك‌تر و تلخ‌تر از عذاب دنيا است.(46)
54:47 گناه‌كاران در گمراهى و آتشند.(47)
54:48 روزى كه آن‌ها را به‌رو در آتش مى‌كشند و به‌آن‌ها مى‌گويند آتش را بچشيد.(48)
54:49 ما هر چيز را به‌اندازه خلق كرديم.(49)
54:50 فرمان ما فقط يكبار و به‌اندازه يك چشم به‌هم زدن است.(50)
54:51 ما امثال شما را هلاك كرديم. آيا كسى هست كه توجه پيدا كند؟(51)
54:52 هر كارى كه كرده‌اند در كتاب‌ها ثبت شده است.(52)
54:53 هر كار كوچك و بزرگى نوشته شده.(53)
54:54 افراد با تقوى در بهشت‌ها و كنار نهرها هستند.(54)
54:55 در مجلسى پيش خداوند مقتدر كه دروغ در آن نيست.(55)Share this Surah Translation on Facebook...