Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Qamar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
54:1قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت!
54:2و هرگاه نشانه و معجزه‌ای را ببینند روی گردانده، می‌گویند: «این سحری مستمر است»!
54:3آنها (آیات خدا را) تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند؛ و هر امری قرارگاهی دارد!
54:4به اندازه کافی برای بازداشتن از بدیها اخبار (انبیا و امّتهای پیشین) به آنان رسیده است!
54:5این آیات، حکمت بالغه الهی است؛ امّا انذارها (برای افراد لجوج) فایده نمی‌دهد!
54:6بنابر این از آنها روی بگردان، و روزی را به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت می‌کند (دعوت به حساب اعمال)!
54:7آنان در حالی که چشمهایشان از شدّت وحشت به زیر افتاده، همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج می‌شوند،
54:8در حالی که (بر اثر وحشت و اضطراب) بسوی این دعوت کننده گردن می‌کشند؛ کافران می‌گویند: «امروز روز سخت و دردناکی است!»
54:9پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند، (آری) بنده ما (نوح) را تکذیب کرده و گفتند: «او دیوانه است!» و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد.
54:10او به درگاه پروردگار عرضه داشت: «من مغلوب (این قوم طغیانگر) شده‌ام، انتقام مرا از آنها بگیر!»
54:11در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی‌درپی گشودیم؛
54:12و زمین را شکافتیم و چشمه‌های زیادی بیرون فرستادیم؛ و این دو آب به اندازه مقدّر با هم درآمیختند (و دریای وحشتناکی شد)!
54:13و او را بر مرکبی از الواح و میخهایی ساخته شده سوار کردیم؛
54:14مرکبی که زیر نظر ما حرکت می‌کرد! این کیفری بود برای کسانی که (به او) کافر شده بودند!
54:15ما این ماجرا را بعنوان نشانه‌ای در میان امّتها باقی گذاردیم؛ آیا کسی هست که پند گیرد؟!
54:16(اکنون بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود!
54:17ما قرآن را برای تذکّر آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
54:18قوم عاد (نیز پیامبر خود را) تکذیب کردند؛ پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود!
54:19ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم...
54:20که مردم را همچون تنه‌های نخل ریشه‌کن شده از جا برمی‌کند!
54:21پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود!
54:22ما قرآن را برای تذکّر آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود!
54:23طایفه ثمود (نیز) انذارهای الهی را تکذیب کردند،
54:24و گفتند: «آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود!
54:25آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟! نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است!
54:26ولی فردا می‌فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است!
54:27ما «ناقه» را برای آزمایش آنها می‌فرستیم؛ در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن!
54:28و به آنها خبر ده که آب (قریه) باید در میانشان تقسیم شود، (یک روز سهم ناقه، و یک روز برای آنها) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند!
54:29آنها یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و (ناقه را) پی کرد!
54:30پس (بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود!
54:31ما فقط یک صیحه [= صاعقه عظیم‌] بر آنها فرستادیم و بدنبال آن همگی بصورت گیاه خشکی درآمدند که صاحب چهارپایان (در آغل) جمع‌آوری می‌کند!
54:32ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
54:33قوم لوط انذارها (ی پی‌درپی پیامبرشان) را تکذیب کردند؛
54:34ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی‌آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم)، جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم!
54:35این نعمتی بود از ناحیه ما؛ این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می‌دهیم!
54:36او آنها را از مجازات ما بیم داد، ولی بر آنها اصرار بر مجادله و القای شکّ داشتند!
54:37آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد؛ ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم (و گفتیم:) بچشید عذاب و انذارهای مرا!
54:38سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد!
54:39(و گفتیم:) پس بچشید عذاب و انذارهای مرا!
54:40ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
54:41و (همچنین) انذارها و هشدارها (یکی پس از دیگری) به سراغ آل فرعون آمد،
54:42امّا آنها همه آیات ما را تکذیب کردند، و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا!
54:43آیا کفّار شما بهتر از آنانند یا برای شما امان‌نامه‌ای در کتب آسمانی نازل شده است؟!
54:44یا می‌گویند: «ما جماعتی متحّد و نیرومند و پیروزیم»؟!
54:45(ولی بدانند) که بزودی جمعشان شکست می‌خورد و پا به فرارمی‌گذارند!
54:46(علاوه بر این) رستاخیز موعد آنهاست، و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است!
54:47مجرمان در گمراهی و شعله‌های آتشند،
54:48در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می‌شوند (و به آنها گفته می‌شود:) بچشید آتش دوزخ را!
54:49البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم!
54:50و فرمان ما یک امر بیش نیست، همچون یک چشم بر هم زدن!
54:51ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاک کردیم؛ آیا کسی هست که پند گیرد؟!
54:52و هر کاری را انجام دادند در نامه‌های اعمالشان ثبت است،
54:53و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است.
54:54یقیناً پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند،
54:55در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر!Share this Surah Translation on Facebook...