Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Fussilat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
41:1Ha. Mim.
41:2Objava je od Milostivog, Milosrdnog.
41:3Knjiga
41:4Donosilac je radosne vijesti i Opomene. Paodvratila se ve
41:5I govore: \"Srca su na
41:6Reci: \"Ja sam samo smrtnik sli
41:7Onima koji ne daju zekat, a oni su u Ahiretnevjernici.
41:8Uistinu, oni koji vjeruju i
41:9Reci: \"Ne vjerujete li uistinu vi u Onog ko jestvorio Zemlju u dva dana, i pripisujete Musuparnike? To je Gospodar svjetova!\
41:10I na
41:11Zatim se usmjerio nebu - a ono je bilo dim -pa rekao njemu i Zemlji: \"Do
41:12Potom ih je uredio kao sedam nebesa u dvadana i objavio u svakom nebu stvar njegovu. Auljep
41:13Pa ako se odvrate, tad reci: \"Upozoravam vasmunjom sli
41:14Kad su im dolazili poslanici ispred njih iiza njih: \"Ne obo
41:15Pa
41:16Zato smo na njih poslali vjetar olujni udanima nesretnim, da damo da oni iskuse kaznuponi
41:17A
41:18A spasili smo one koji su vjerovali i bilibogobojazni.
41:19A na Dan kad budu sakupljeni neprijateljiAllahovi k vatri - tad
41:20Dok, kad joj do
41:21I re
41:22A niste se krili da ne svjedo
41:23A to va
41:24Pa ako trpe - pa vatra je boravi
41:25I dodijelili smo im drugove, pa su imuljep
41:26I ka
41:27Pa sigurno
41:28To je pla
41:29I re
41:30Uistinu, oni koji govore: \"Gospodar na
41:31Mi smo za
41:32Ugo
41:33A ko je bolji govorom od onog ko pozivaAllahu i radi dobro i ka
41:34I nije isto dobro i zlo. Odbij (zlo) s onim
41:35A pru
41:36A ako te navede od
41:37I od znakova Njegovih je no
41:38Pa ako se uzohole, ta oni koji su kodGospodara tvog, slave Ga no
41:39I od znakova Njegovih je
41:40Uistinu, oni koji iskre
41:41Uistinu, oni koji ne vjeruju u Opomenu po
41:42Ne prilazi joj neistina ispred nje, niti izanje; Objava je od Mudrog, Hvaljenog.
41:43Govori ti se samo ono
41:44A da smo ga u
41:45I doista smo Musau dali Knjigu, pa se o njojprepiralo. A da nije Rije
41:46Ko radi dobro - pa za du
41:47Njemu se vra
41:48I nesta
41:49Ne zamara
41:50A ako damo da on okusi milost od Nas, nakon
41:51I kad
41:52Reci: \"Da li vidite, ako je od Allaha, potomniste vjerovali u njega, ko je zabludjeliji od onogko je u protivrje
41:53Pokaziva
41:54Uistinu! Oni su u sumnji o susretu Gospodarasvog! Besumnje! Uistinu! On je svake stvariOkruShare this Surah Translation on Facebook...