Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Fussilat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
41:1Hā Mīm.
41:2Objava je od Milostivog, Samilosnog,
41:3Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju,
41:4vjesnik radosnih vijesti i opomena – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.
41:5\"Srca naša su\" – govore oni – \"pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi.\
41:6Reci: \"Ja sam čovjek kao i vi, samo – meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprosta tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju,
41:7koji zekat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju!
41:8One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.\
41:9Reci: \"Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio – i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!\
41:10On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja – ovo je objašnjenje za one koji pitaju –
41:11zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: \"Pojavite se milom ili silom!\" – \"Pojavljujemo se drage volje!\" – odgovorili su,
41:12pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.
41:13A ako glave okrenu, ti reci: \"Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda,
41:14kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: \"Ne klanjajte se nikome do Allahu!\" – a oni odgovarali: \"Da je Gospodar naš htio, On bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u ono što je po vama poslano.\
41:15Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. \"Ko je od nas jači?\" – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih – a i znamenja Naša su poricali.
41:16I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju – patnja na onom svijetu biće, zaista, još sramnija – i niko im neće u pomoć priteći.
41:17I Semudu smo na Pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća od Pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili,
41:18a one koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili.
41:19A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani – oni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali –
41:20i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svjedočiće protiv njih o onome što su radili.
41:21\"Zašto svjedočite protiv nas?\" – upitaće oni kože svoje. – \"Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas\" – odgovoriće. – \"On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.
41:22Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.
41:23I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali.\
41:24Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će Vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti.
41:25Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali ono što su uradili i ono što će uraditi, i na njima se obistinilo ono što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali – doista su nastradali.
41:26Oni koji ne vjeruju govore: \"Ne slušajte ovaj Kur'an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!\
41:27Zato ćemo Mi, sigurno, dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i kaznićemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili.
41:28To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali.
41:29I nevjernici će reći: \"Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, one koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji.\
41:30Onima koji govore: \"Gospodar naš je Allah\" – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: \"Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.
41:31Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete,
41:32bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je milostiv.\
41:33A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: \"Ja sam doista musliman!\
41:34Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.
41:35To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.
41:36A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.
41:37Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.
41:38A ako oni neće da te poslušaju – pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.
41:39Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživiće, sigurno, i umrle, jer je On kadar sve.
41:40Oni koji riječi Naše izvrću neće se, doista, od Nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije onome koji u Vatru bude bačen ili onome koji na Sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, On, zaista, vidi šta vi radite.
41:41Oni koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljen… A on je, zaista, knjiga zaštićena,
41:42laž joj je strâna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga.
41:43Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava.
41:44A da Kur'an objavljujemo na tuđem jeziku, oni bi, sigurno, rekli: \"Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a onaj kome se objavljuje je Arap?\" – Reci: \"On je vjernicima uputstvo i lijek. A oni koji neće da vjeruju – i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju.\
41:45I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer oni mnogo u Kur'an sumnjaju.
41:46Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. – A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.
41:47Samo On zna kada će Smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvijetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da On to ne zna. A na Dan kad ih On upita: \"Gdje su oni koje ste smatrali Meni ravnim?\" – oni će odgovoriti: \"Javljamo Ti da niko od nas to ne tvrdi.\
41:48I neće biti onih kojima su se prije klanjali i uvjeriće se da ne mogu nikud umaći.
41:49Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, onda zdvaja i nadu gubi.
41:50Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: \"Ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će Čas oživljenja doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet.\" A Mi ćemo one koji nisu vjerovali, sigurno, o onom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku – doista ćemo im dati.
41:51Kada čovjeku milost Našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, onda se dugo moli.
41:52Reci: \"Šta mislite, ako je Kur'an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete – ko je onda u većoj zabludi od onoga koji je u protivrječju dalekom od istine?\
41:53Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
41:54Oni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a On znanjem Svojim obuhvaća sve.Share this Surah Translation on Facebook...