Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Ghafir Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
40:1Ha. Mim.
40:2Objava Knjige je od Allaha, Mo
40:3Oprosnika grijeha i Primaoca pokajanja,
40:4O ajetima Allahovim raspravljaju jedino onikoji ne vjeruju, zato neka te ne zavara njihovokolebanje na Zemlji.
40:5Poricao je prije njih narod Nuhov i strankeposlije njih. Namjeravao je svaki ummet za poslanikanjihovog - da ga se do
40:6I tako se obistinila Rije
40:7Oni koji nose Ar
40:8Gospodaru na
40:9I sa
40:10Uistinu, oni koji ne vjeruju, bi
40:11Re
40:12\"To zbog toga
40:13On je Taj koji vam pokazuje znakove Svoje ispu
40:14Zato prizivajte Allaha, odani Njegovoj vjeri- makar mrzili nevjernici -
40:15Posjednik najvi
40:16Dan kad oni iza
40:17Danas
40:18I upozori ih Danom pribli
40:19Zna nevjerne o
40:20I Allah sudi s Istinom, a oni koje prizivajumimo Njega, ne sude ni
40:21Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakavje bio kraj onih prije njih? Bili su oni
40:22To zato
40:23I doista smo poslali Musaa sa znakovima Na
40:24Faraonu i Hamanu i Karunu, pa su rekli:\"Vra
40:25Pa po
40:26I re
40:27A Musa re
40:28I
40:29O narode moj! Va
40:30A onaj koji je vjerovao re
40:31Sli
40:32\"I o narode moj! Uistinu, ja se pla
40:33Dana kad
40:34I doista vam je Jusuf jo
40:35One koji raspravljaju o ajetima Allahovim bezikakva dokaza prispjelog njima. Velika je mr
40:36I re
40:37Sredstva nebeska, pa se uspeo bogu Musaovom -a uistinu, ja ga smatram la
40:38I re
40:39O narode moj! Doista je ovaj
40:40Ko u
40:41I o narode moj![ta mi je? Pozivam vas spasu, a pozivate me vatri.
40:42Pozivate me da ne vjerujem u Allaha ipridru
40:43Nema sumnje da me pozivate onom kome nemapozivanja na Dunjau niti na Ahiretu i da je povratakna
40:44Pa sjeti
40:45Zato ga je Allah sa
40:46Vatra - izlaga
40:47I kad se budu prepirali u vatri, tad
40:48Oni koji su se oholili
40:49I re
40:50Re
40:51Uistinu! Mi poma
40:52Dan kad ne
40:53A doista smo Musau dali Uputu i sinovimaIsrailovim u naslije
40:54Uputu i Opomenu za posjednike razuma.
40:55Zato se strpi! Uistinu, obe
40:56Uistinu, oni koji raspravljaju o ajetimaAllahovim bez ikakvog dokaza njima do
40:57Sigurno je stvaranje nebesa i Zemlje ve
40:58I nije isti slijepac i onaj koji vidi, nitioni koji vjeruju i rade dobra i
40:59Uistinu,
40:60A rekao je Gospodar va
40:61Allah je Taj koji vam je na
40:62To je Allah, Gospodar va
40:63Tako su se odvra
40:64Allah je Taj koji vam je Zemlju u
40:65On je
40:66Reci: \"Uistinu, meni je zabranjeno daobo
40:67On je Taj koji vas je stvorio od pra
40:68On je Taj koji o
40:69Zar ne vidi
40:70Oni koji pori
40:71Kad na vratovima njihovim budu okovi i lanci,bi
40:72U klju
40:73Potom
40:74Mimo Allaha?\" Re
40:75To stoga
40:76U
40:77Zato se strpi, uistinu je obe
40:78I doista smo slali poslanike prije tebe.Izme
40:79Allah je Taj koji vam je na
40:80A imate vi u njoj koristi - i da njomezadovoljite potrebu u grudima va
40:81I pokazuje vam znakove Svoje. Pa koji odznakova Allahovih pori
40:82Pa zar nisu putovali po Zemlji, te vidjelikakav je bio kraj onih prije njih. Bili su brojnijiod njih i
40:83Pa po
40:84Pa po
40:85Tad im ne bi koristilo vjerovanje njihovopoShare this Surah Translation on Facebook...