Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nisa` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
4:1O ljudi! Bojte se Gospodara va
4:2I dajte siro
4:3A ako se bojite da ne
4:4I dajte
4:5I ne dajite maloumnima imanja va
4:6I provjeravajte siro
4:7Ljudima pripada dio od onoga
4:8A kad diobi prisustvuju rodbina i siro
4:9I neka se pla
4:10Uistinu! Oni koji jedu imetke siro
4:11Nala
4:12A vama pripada pola onog
4:13To su granice Allahove. A ko poslu
4:14A ko ne poslu
4:15A koja od
4:16A dvoje izme
4:17Samo je pokajanje (zavisno) od Allaha za one koji urade zlo iz neznanja, zatim seubrzo pokaju. Pa tim takvima
4:18A nije pokajanje za one koji rade lo
4:19O vi koji vjerujete! Ne dopu
4:20I ako
4:21A kako biste to uzeli, a ve
4:22I ne
4:23Zabranjeno vam je: majke va
4:24I udate od
4:25A ko od vas ne mo
4:26Allah
4:27I Allah
4:28Allah
4:29O vi koji vjerujete! Ne jedite imetke svoje me
4:30A ko to u
4:31Ako se klonite velikog - onog
4:32I ne
4:33I sva
4:34Ljudi su poglavari
4:35A ako se pla
4:36I obo
4:37One koji
4:38I one koji udjeljuju imetke svoje da vide ljudi, a ne vjeruju u Allaha i Danposljednji. A onaj kome bude
4:39A
4:40Uistinu! Allah ne
4:41Pa kako
4:42Tog dana
4:43O vi koji vjerujete! Ne pribli
4:44Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige, kupuju zabludu i
4:45A Allah je Najbolji znalac neprijatelja va
4:46(Neki) od onih koji su jevreji iskrivljuju rije
4:47O vi kojima je data Knjiga! Vjerujte u ono
4:48Uistinu! Allah ne opra
4:49Zar nisi vidio one koji pripisuju
4:50Pogledaj kako izmi
4:51Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Vjeruju u d
4:52To su oni koje je prokleo Allah, a koga prokune Allah, pa ne
4:53Zar oni imaju dio vlasti? Pa tad ne bi dali ljudima zareza na hurminoj ko
4:54Zar zavide ljudima na onom
4:55Pa izme
4:56Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Na
4:57A koji vjeruju i rade dobra djela, uve
4:58Uistinu! Allah vam nare
4:59O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocimavlasti izme
4:60Zar nisi vidio one koji tvrde da oni vjeruju u ono
4:61I kad im se ka
4:62Pa kako
4:63To su oni za koje zna Allah
4:64A nismo poslali nijednog poslanika osim da bude slu
4:65Pa ne, tako Mi Gospodara tvog, ne
4:66A da smo im Mi propisali: \"Ubijte du
4:67I tad bismo im sigurno dali od Nas nagradu veliku,
4:68I sigurno ih uputili putu pravom.
4:69A ko poslu
4:70To je blagodat od Allaha, a dovoljan je Allah Znalac.
4:71O vi koji vjerujete! Preduzmite (mjere) opreza va
4:72A uistinu, od vas je onaj ko oklijeva. Pa ako vas pogodi nesre
4:73A ako vas zadesi blagodat od Allaha, sigurno govori - kao da nije bilo izme
4:74Pa neka se bore na putu Allahovom oni koji prodaju
4:75A
4:76Oni koji vjeruju, bore se na putu Allahovom; a oni koji ne vjeruju bore se na pututaguta. Zato se borite protiv prijatelja
4:77Zar nisi vidio one kojima je re
4:78Ma gdje bili sti
4:79Ono
4:80Ko poslu
4:81I govore: \"Poslu
4:82Pa za
4:83I kad im do
4:84Zato se bori na putu Allahovom - ne tereti
4:85Ko se zauzme posredovanjem dobrog, bi
4:86I kad budete pozdravljeni pozdravom, tad otpozdravite ljep
4:87Allah! Samo je On Bog! Sigurno
4:88Pa
4:89Vole da ne vjerujete kao
4:90Izuzev onih koji se pripoje narodu s kojim imate sporazum, ili vam do
4:91Na
4:92I nije za vjernika da ubije vjernika, izuzev gre
4:93A ko ubije vjernika namjerno, tad je pla
4:94O vi koji vjerujete! Kad krenete na putu Allahovom, tad se obavijestite. I ne reciteonom ko vam ponudi selam: \"Nisi vjernik\", tra
4:95Nisu isti oni koji sjede od vjernika - izuzev koji imaju te
4:96Stepenima od Sebe i oprostom i milo
4:97Uistinu, onima koje budu usmr
4:98Izuzev nemo
4:99Pa tim takvima
4:100A ko se iseli na putu Allahovom, na
4:101A kad budete putovali po Zemlji, tad vam nije grijeh da skratite salat, ako sepla
4:102I kad bude
4:103Pa kad zavr
4:104I ne malaksajte u tra
4:105Uistinu! Mi smo ti spustili Knjigu s Istinom, da sudi
4:106I tra
4:107I ne raspravljaj za one koji varaju du
4:108Kriju se od ljudi, a ne kriju od Allaha, a On je s njima kad snuju ono
4:109Eto, vi ste ti koji se prepirete zbog njih u
4:110A ko uradi zlo ili u
4:111A ko po
4:112I ko po
4:113A da nije dobrote Allahove prema tebi i milosti Njegove, sigurno bi namjerilaskupina njih da te zavede, a ne
4:114Nema dobrog u mnogom od tajnog razgovora njihovog, osim ko naredi sadaku ilidobro
4:115A ko se suprotstavi Poslaniku, nakon
4:116Uistinu! Allah ne pra
4:117Ne prizivaju mimo Njega - izuzev
4:118Prokleo ga je Allah. Rekao je: \"Sigurno
4:119I sigurno
4:120Obe
4:121Tim takvima
4:122A one koji vjeruju i rade dobra djela, njih
4:123Ne
4:124A ko
4:125A ko je bolji vjerom od onog ko preda lice svoje Allahu i on bude dobro
4:126I Allahovo je
4:127I tra
4:128A ako se
4:129A ne
4:130A ako se rastave, u
4:131I Allahovo je
4:132I Allahovo je
4:133Ako htjedne ukloni
4:134Ko
4:135O vi koji vjerujete! Stanite
4:136O vi koji vjerujete! Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i Knjigu kojuobjavljuje Poslaniku Svom, i Knjigu koju je objavio ranije. A ko ne vjeruje u Allaha imeleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike Njegove, i Dan posljednji, pa doista jezabludio zabludom dalekom.
4:137Uistinu, oni koji vjeruju, zatim ne vjeruju, potom vjeruju, zatim ne vjeruju, potompove
4:138Obraduj munafike da
4:139Oni koji uzimaju nevjernike prijateljima pored vjernika, tra
4:140A ve
4:141One koji i
4:142Uistinu, munafici nastoje prevariti Allaha, a On je Taj koji vara njih. I kadustaju na salat, ustaju lijeni da ih vide ljudi, i ne spominju Allaha, izuzev malo.
4:143Kolebljivi su izme
4:144O vi koji vjerujete! Ne uzimajte nevjernike prijateljima mimo vjernika. Zar
4:145Uistinu, munafici
4:146Izuzev koji se pokaju i poprave i dr
4:147
4:148Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev (od) onoga kome je u
4:149Ako ispoljite dobro ili ga sakrijete, ili oprostite zlo, pa uistinu, Allah jeBrisalac (grijeha), Svemo
4:150Uistinu! Oni koji ne vjeruju u Allaha i poslanike Njegove, i
4:151Ti takvi su nevjernici istinski! A pripremili smo za nevjernike kaznu prezrenu.
4:152A oni koji vjeruju u Allaha i poslanike Njegove i ne prave razliku izme
4:153Tra
4:154I uzdigosmo iznad njih brdo, zbog zavjeta njihovog, i rekosmo im: \"U
4:155Pa zbog njihovog kr
4:156I zbog nevjerovanja njihovog i rije
4:157I rije
4:158Naprotiv, uzvisio ga je Allah k Sebi! A Allah je Mo
4:159I nema nijednog sljedbenika Knjige, a da ne
4:160Pa zbog zulma onih koji su jevreji, zabranili smo im dobre stvari (koje su) im biledozvoljene, i zbog njihovog odvra
4:161I njihovog uzimanja kamate - a doista im je to bilo zabranjeno, i njihovog jedenjaimetaka ljudi nepravedno. A pripremili smo za nevjernike me
4:162Me
4:163Uistinu! Mi ti objavljujemo kao
4:164I poslanicima o kojima smo ti ve
4:165Poslanicima donosiocima radosnih vijesti i opominja
4:166Me
4:167Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvra
4:168Uistinu, oni koji ne vjeruju i
4:169Izuzev stazi D
4:170O ljudi! Doista vam je do
4:171O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte u vjeri va
4:172Ne prezire Mesih da bude rob Allahov, niti meleci bliski. A ko bude preziraoobo
4:173Pa
4:174O ljudi! Doista vam je do
4:175Pa
4:176TraShare this Surah Translation on Facebook...