Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

az-Zumar Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
39:1Objava Knjige je od Allaha, Mo
39:2Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu s Istinom,zato obo
39:3Uistinu,
39:4Da je Allah
39:5Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Zavijano
39:6Stvorio vas je od du
39:7Ako ne vjerujete - pa uistinu, Allah je od vasNeovisan, a nije zadovoljan nezahvalno
39:8I kad
39:9Da li je onaj ko je pokoran za vrijeme no
39:10Reci: \"O robovi Moji koji vjerujete! Bojte seGospodara svog. Onima koji rade dobro na ovom Dunjau,bi
39:11Reci: \"Uistinu! Meni je nare
39:12I nare
39:13Reci: \"Uistinu, ja se pla
39:14Reci: \"Allaha obo
39:15Pa obo
39:16Ima
39:17A koji se klonu taguta - da ga ne obo
39:18One koji slu
39:19Pa zar onog na kom se ispunila rije
39:20Me
39:21Zar ne vidi
39:22Pa da li je onaj kome je Allah pro
39:23Allah je objavio Najbolji hadis, Knjigujednoobraznu, ponavljaju
39:24Pa da li je onaj ko
39:25Poricali su oni prije njih, pa im je do
39:26Zato je Allah dao da oni iskuse poni
39:27I zaista smo ljudima naveli u ovom Kur'anu odsvega primjer, da bi se oni pou
39:28Kur'an na arapskom, bez ikakveiskrivljenosti, da bi se oni pobojali.
39:29Navodi Allah primjer
39:30Uistinu, ti
39:31Zatim
39:32Pa ko je nepravedniji od onog ko la
39:33A onaj ko donosi Istinu, i vjeruje u nju, titakvi su bogobojazni.
39:34Ima
39:35[to
39:36Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A pla
39:37A koga upu
39:38A ako ih upita
39:39Reci: \"O narode moj! Radite u pozicijisvojoj, uistinu, ja sam radnik, pa sazna
39:40Ko je taj kome
39:41Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu za (sve)ljude, s Istinom. Pa ko se uputi, pa za du
39:42Allah uzima du
39:43Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci:\"Zar iako ne vladaju ni
39:44Reci: \"Allahovo je posredovanje svako,Njegova je vlast nebesa i Zemlje, zatim se Njemuvra
39:45I kad se spomene Allah - Jedini On, zgr
39:46Reci: \"O Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Znal
39:47I kad bi oni koji
39:48I pojavi
39:49Pa kad
39:50Ve
39:51Tad su ih pogodila zla koja su zaradili. Aoni od takvih koji
39:52Zar ne znaju da Allah pru
39:53Reci: \"O robovi Moji koji ste pretjeraliprotiv du
39:54I obratite se Gospodaru svom i Njemu sepredajte, prije nego vam do
39:55I slijedite najbolje
39:56Da ne ka
39:57Ili rekne: \"Da me je Allah uputio, sigurnobih bio od bogobojaznih!\
39:58Ili ka
39:59Svakako! Doista su ti dolazili ajeti Moji pasi ih poricao i oholio se i bio od nevjernika.
39:60A na Dan kijameta vidje
39:61I spasit
39:62Allah je Stvoritelj svake stvari, i On je nadsvakom stvari Za
39:63Njegovi su klju
39:64Reci: \"Pa zar mi nare
39:65A doista je objavljeno tebi i onima prijetebe: \"Ako pridru
39:66Naprotiv! Allaha zato obo
39:67I ne cijene Allaha pravim cijenjenjemNjegovim, a Zemlja sva bi
39:68I puhnu
39:69I zablista
39:70I bi
39:71I bi
39:72Bi
39:73I bi
39:74A (oni)
39:75I vidjeShare this Surah Translation on Facebook...