Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Sad Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
38:1S. Ik zweer bij den Koran, gevuld met waarschuwingen.
38:2Waarlijk, de ongeloovigen zijn verkleefd aan trotschheid en twist.
38:3Hoevele geslachten hebben wij voor hen verdelgd en zij riepen om genade; maar het was geen tijd meer om aan de straf te ontkomen.
38:4Zij zijn verbaasd, dat een uit hen geboren waarschuwer tot hen is gekomen. En de ongeloovigen zeggen: Deze man is een toovenaar en een leugenaar.
38:5Verklaart hij dat de goden
38:6En de voornaamste lieden onder hen vertrokken, zeggende tot elkander: Gaat en volhardt in de vereering uwer goden, waarlijk; u er van af te trekken is de bedoelde zaak.
38:7Wij hebben niet van zoo iets in den laatsten godsdienst gehoord. Dit is niets dan eene valsche uitvinding.
38:8Werd hem bij voorkeur boven een ander onzer eene waarschuwing nedergezonden? Waarlijk, zij verkeeren in eene dwaling omtrent mijne waarschuwing; doch zij hebben mijne wraak nog niet geproefd
38:9Zijn de schatten der genade van uwen Heer, den Machtige, den Milddadige, in hunne handen?
38:10Is het koninkrijk der hemelen en der aarde, en van hetgeen er tusschen is, in hun bezit? Indien dit zoo is, laat het dan met ladders (touwen) ten hemel opstijgen.
38:11Maar hunne legers, hoe talrijk die ook mochten zijn, zullen op de vlucht gejaagd worden.
38:12Het volk van Noach, de stam van Ad en Pharao, de bezitter der staken beschuldigden, voor hen, de profeten van bedrog.
38:13Ook de stam van Thamoed en het volk van Lot, en de bewoners van het woud nabij Madian deden dit en waren de bondgenooten tegen Gods gezanten.
38:14Zij allen deden niet anders, dan hunne gezanten van valschheid beschuldigen, waardoor mijne wraak rechtvaardig op hen werd uitgeoefend.
38:15En deze wachten slechts op een klank der trompet, die niet uitgesteld zal worden.
38:16En zij zeggen spottende: O Heer! geef ons ons deel voor den dag der rekenschap.
38:17Verdraag geduldig wat zij bedrijven en herinner hen onzen dienaar David, die met sterkte begaafd was; want hij was iemand, die zich ernstig tot God wendde.
38:18Wij dwongen de bergen, onzen lof met hem te verkondigen, des avonds en bij het opgaan der zon;
38:19Alsook de vogelen die zich tot hem verzamelen, en die allen dikwijls met dat doel bij hem terug keerden.
38:20Wij stichten zijn koninkrijk, en wij gaven hem wijsheid en welsprekendheid van woorden.
38:21Is het verhaal der twee twistende tot uwe kennis gekomen, toen zij, over den muur, in de bovenste vertrekken kwamen?
38:22Toen zij tot David binnenkwamen, en hij bevreesd voor hen was, zeiden zij: Vrees niet, wij zijn twee tegenstanders, die een twist met elkander te beslechten hebben. De een van ons heeft den ander nadeel toegebracht: richt dus tusschen ons met waarheid: wees niet onrechtvaardig en leid ons op den rechten weg.
38:23Deze, mijn broeder heeft negenennegentig schapen, en ik had slechts eene ooi, en hij zeide: Geef mij die, om ze te houden, en hij overwon mij in den twist, dien wij te zamen hadden.
38:24David antwoordde: Waarlijk hij heeft u slecht behandeld, door u uwe ooi te vragen, als eene bijvoeging tot zijne eigen schapen; en velen van hen, die eene zaak met elkander hebben, benadeelen elkander, behalve zij, die gelooven en doen wat rechtvaardig is. Maar hoe weinigen zijn dat! En David bemerkte, dat wij hem door deze gelijkenis hadden beproefd, en hij vroeg vergiffenis van zijn Heer; hij viel neder, boog zich en betoonde berouw.
38:25Daarom vergaven wij hem zijne fout, en hij zal toegelaten worden om ons te naderen, en hij zal eene uitmuntende verblijfplaats in het paradijs hebben.
38:26O David! wij hebben u aangewezen, als een uitverkoren vorst op de aarde; oordeel dus tusschen de menschen met waarheid, en volg niet uw eigen hartstocht, opdat hij u niet van Gods weg doe afdwalen; want zij die van Gods weg afdwalen, zullen eene ernstige straf ondergaan, dewijl zij den dag van hulp hebben vergeten.
38:27Wij hebben de hemelen en de aarde en wat daartusschen is, niet in ijdelheid geschapen. Dit is het oordeel der ongeloovigen; maar wee over hen, die niet gelooven, hun deel is het hellevuur.
38:28Zullen wij met hen, die gelooven en goede werken verrichten, evenzoo doen, als met hen, die verderfelijk op aarde handelen? Zullen wij met den vrome even als met den zondaar handelen?
38:29O Mahomet! wij hebben u een gezegend boek nedergezonden, opdat gij aandachtig over de teekenen daarvan zoudt nadenken, en de met verstand begiftigde menschen gewaarschuwd zouden mogen wezen.
38:30En wij gaven aan David Salomo. Welk een uitmuntende dienaar! want hij wendde zich dikwijls tot den Heer.
38:31Toen de paarden, staande op drie pooten, en den grond met den kant van den vierden poot aanrakende en vlug in hunnen loop, des avonds voor hem werden ten toon gesteld.
38:32Zeide hij: Waarlijk, ik heb de liefde der aardsche goederen bemind, boven de herdenking van mijn Heer, en heb den tijd besteed aan het beschouwen dezer paarden, terwijl de zon door den sluier des nachts is verborgen; breng de paarden weder voor mij.
38:33En toen zij teruggebracht waren, begon hij hunne pooten en halzen af te snijden.
38:34Ook beproefden wij Salomo, en plaatsten een nagebootst (misvormd) lichaam op zijn troon. Daarna wendde hij zich tot God.
38:35En zeide: O Heer! vergeef mij en mijn koninkrijk, dat door niemand na mij zal worden verkregen; want gij zijt de schenker van koninkrijken.
38:36En wij onderwierpen den wind aan hem, die op zijn bevel zachtjes heengleed, werwaarts wij dien richtten.
38:37En wij onderwierpen hem ook de duivels en, onder deze, degenen die behendig waren in het bouwen en van het duiken naar parelen.
38:38En wij leverden hem anderen over, die geketend waren,
38:39Zeggende: Dit is ons geschenk; wees dus mild, of wees spaarzaam tegenover wien gij dit geschikt zult oordeelen, zonder daarvan rekenschap af te leggen.
38:40En hij zal ons naderen, en een heerlijk verblijf in het paradijs hebben.
38:41En gedenk onzen dienaar Job , toen hij tot zijnen Heer riep, zeggende: Waarlijk, Satan heeft mij met rampen en pijn bedroefd.
38:42En er werd tot hem gezegd: Strijk de aarde met uwen voet; en toen hij dit had gedaan, ontsprong er eene fontein, en er werd tot hem gezegd: Dit is voor u, om u er mede te wasschen, te verfrisschen en om te drinken.
38:43En wij gaven hem zijn gezin terug, en nog eens zooveel bovendien, door onze genade.
38:44En wij zeiden tot hem: Neem een handvol (of bundel) in uwe hand en sla er uwe vrouw mede, en breek uwen eed niet. Waarlijk, wij bevonden, dat hij een geduldig persoon was. Welk een uitmuntend dienaar was hij: want hij was iemand, die zich dikwijls tot ons wendde.
38:45Gedenk ook onze dienaren Abraham, Iza
38:46Waarlijk, wij zuiverden hen met eene volkomene zuivering, door de herdenking van het volgende leven.
38:47En zij waren goede menschen en voor ons aangezicht uitverkoren.
38:48En gedenk Isra
38:49Dit is eene vermaning. Waarlijk, de vromen zullen eene uitnemende plaats hebben, om er terug te keeren;
38:50Namelijk, tuinen van eeuwig verblijf, waarvan de ingangen voor hen zullen openstaan.
38:51Als zij daarin nederliggen, zullen zij er verschillende soorten vruchten en dranken vinden.
38:52En nabij hen zullen de maagden van het paradijs zitten, hare blikken van ieder afwendende; behalve van hare bruidegommen, van gelijken ouderdom als zij.
38:53Dit is, wat u v
38:54Dit is onze overvloed, die niet falen zal.
38:55Dit zal de belooning der rechtvaardigen wezen. Maar voor de zondaren is eene slechte schuilplaats gereed gemaakt;
38:56Namelijk de hel: zij zullen daarin geroepen worden om verbrand te worden, en dat zal eene ellendige rustplaats wezen;
38:57Proef dit, zal men hun zeggen; namelijk kokend water en het bedorven vocht, dat uit de lijken der verdoemden vloeit.
38:58En verschillende andere dingen van dezelfde soort.
38:59En er zal tot de verleiders gezegd worden: Deze schaar, die door u werd geleid, zal te zamen met u, van boven neder in de hel geworpen worden. Zij zullen niet verwelkomd worden; want zij zullen het vuur binnengaan om verbrand te worden.
38:60En de verleiden zullen tot hunne verleiders zeggen: Waarlijk, gij zult niet verwelkomd worden; gij hebt deze kastijding over ons gebracht, en de hel is een ellendig verblijf!
38:61Zij zullen zeggen: O Heer! verdubbel in het hellevuur de marteling van hen, die deze straf over ons gebracht hebben.
38:62En de ongeloovigen zullen zeggen: Waarom zien wij de menschen niet, welke wij onder de zondaren telden.
38:63En die wij met spot ontvingen? Of missen onze oogen hen?
38:64Inderdaad, dat is eene waarheid; namelijk de twist onder de bewoners van het hellevuur.
38:65O Mahomet! zeg tot de afgodendienaars. Waarlijk, ik ben slechts een waarschuwer, en er is geen god, buiten den eenen, eenigen God, den Almachtige.
38:66Den Heer van hemel en aarde en alles wat daartusschen is, den Machtige, den Vergever van zonden.
38:67Zeg: het is eene gewichtige zending.
38:68Waarvan gij u afwendt.
38:69Ik had geene kennis van de verheven vorsten, toen zij omtrent de schepping van den mensch twistten.
38:70(Het werd mij slechts geopenbaard als een bewijs, dat ik een openbaar prediker was);
38:71Toen uw Heer tot de engelen zeide: Ik zal den mensch van klei scheppen.
38:72Als ik hem geschapen, en hem mijn geest zal hebben ingeblazen, valt gij voor hem neder, en aanbidt hem.
38:73En al de engelen vereerden hem in het algemeen.
38:74Behalve Eblis, die door hoogmoed was opgeblazen en een ongeloovige werd.
38:75God zeide tot hem: O Eblis! wat verhindert u, datgeene te vereeren, wat ik met mijne handen heb geschapen. Zijt gij opgeblazen door ijdele trotschheid? of zijt gij werkelijk iemand van verheven verdienste?
38:76Hij antwoordde: Ik ben uitnemender dan hij. Gij hebt mij van vuur geschapen, en hem hebt gij van klei gemaakt.
38:77God zeide tot hem: Ga dus weg van hier; want gij zult van de genade verdreven (gesteenigd) worden.
38:78En mijn vloek zal op u rusten, tot den dag des oordeels.
38:79Hij hernam: O Heer! geef mij uitstel tot den dag der opstanding.
38:80God zeide: Waarlijk, gij zult een van hen zijn, die uitstel zullen ontvangen.
38:81Tot den dag van den bepaalden tijd.
38:82Eblis zeide: Ik zweer bij uw macht, dat ik hen allen zal verleiden.
38:83Behalve uwe dienaren, die bijzonder onder hen gekozen zullen worden.
38:84God zeide: Het is een rechtvaardig vonnis, en ik spreek de waarheid;
38:85Ik zal zekerlijk de hel met u vullen, en met dezulken die u volgen; allen te zamen.
38:86Zeg tot de bewoners van Mekka: Ik vraag geenerlei belooning van u, voor deze mijne prediking, noch ben ik een van hen, die zich meester maken van een deel van datgene wat hun niet toebehoort.
38:87De Koran is niets anders dan een vermaning aan alle schepselen.
38:88En na een zekeren tijd zult gij zekerlijk weten, wat van het daarin geschonkene, waar is.Share this Surah Translation on Facebook...