Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Sajdah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
32:1Alif. Lam. Mim.
32:2Objava Knjige je - nema sumnje u to - odGospodara svjetova.
32:3Zar govore: \"Izmislio ju je?\" Naprotiv, ona jeIstina od Gospodara tvog, da opominje
32:4Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju iono
32:5Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim seuspinje Njemu u danu
32:6To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Mo
32:7Koji je uljep
32:8Zatim je na
32:9Potom ga uredio i udahnuo u njega od DuhaSvog; i na
32:10I govore: \"Zar
32:11Reci: \"Uze
32:12A da vidi
32:13A kad bismo htjeli, dali bismo sigurno svakojdu
32:14Zato ku
32:15Jedino u Na
32:16Li
32:17Pa ne zna du
32:18Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko jegrje
32:19
32:20A
32:21I sigurno
32:22A ko je nepravedniji od onog ko se opomeneajetima Gospodara svog, potom se od njih odvrati?Uistinu! Mi smo prestupnicima Osvetnici.
32:23I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budiu sumnji o susretu njegovom, i u
32:24I u
32:25Uistinu, Gospodar tvoj - On
32:26Zar ih ne upu
32:27Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemljijalovoj, pa izvodimo njome usjev - jedu od njega,stoka njihova i du
32:28I govore: \"Kad
32:29Reci: \"Na Dan pobjede ne
32:30Zato se okreni od njih i iShare this Surah Translation on Facebook...