Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

as-Sajdah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
32:1Elif Lām Mīm.
32:2Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova,
32:3a oni govore: \"On je izmišlja!\" Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao Pravim putem.
32:4Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?
32:5On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.
32:6To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi,
32:7koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače –
32:8a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine,
32:9zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!
32:10Oni govore: \"Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?\" Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići.
32:11Reci: \"Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.\
32:12A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim, reći: \"Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!\
32:13A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na Pravi put uputili, ali Ja sam već istinu rekao: \"Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno!\
32:14Pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti – i Mi ćemo vas zaboraviti – i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili.
32:15U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole.
32:16Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.
32:17I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.
32:18Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto:
32:19one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili;
32:20a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati; kad god pokušaju iz nje izići, biće u nju vraćeni i biće im rečeno: \"Trpite kaznu u vatri koju ste poricali.\
32:21I Mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse, prije one najveće, ne bi li se pokajali.
32:22A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!
32:23Musau smo Mi Knjigu dali – ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio – i putokazom je sinovima Israilovim učinili.
32:24Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.
32:25Gospodar tvoj će među njima na Sudnjem danu presuditi u onome oko čega su se razilazili.
32:26Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zašto neće da čuju?
32:27Kako oni ne vide da Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami – pa zašto neće da vide?!
32:28I oni govore: \"Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?\
32:29Reci: \"Na Sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati.\
32:30Zato se ti okreni od njih i čekaj, i oni doista čekaju!Share this Surah Translation on Facebook...