Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

Ta Ha Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
20:1Ta. Ha.
20:2Nismo ti objavili Kur'an da se mu
20:3Nego (kao) Opomenu za onog ko se boji(Allaha).
20:4Objava je od Onog ko je stvorio Zemlju inebesa visoka -
20:5Milostivog, na Ar
20:6Njegovo je
20:7A ako si glasan u govoru, pa uistinu, On znatajnu i skrivenije.
20:8Allah! Samo je On Bog! Njegova imena sunajljep
20:9A da li ti je stigao hadis o Musau?
20:10Kad ugleda vatru pa re
20:11Pa po
20:12Uistinu! Ja, Ja sam Gospodar tvoj! Zato izujobu
20:13I Ja sam te odabrao, zato slu
20:14Uistinu! Ja, Ja sam Allah! Nema boga osimMene! Zato Mene obo
20:15Uistinu,
20:16Zato neka te nikako od njega ne odvrati onajko u njega ne vjeruje i slijedi strast svoju, pa dastrada
20:17A
20:18Re
20:19(Allah) re
20:20Pa ga baci, tad gle: on zmija, gmi
20:21Re
20:22I stavi ruku svoju pod pazuho svoje, iza
20:23Da bismo ti pokazali od znakova Na
20:24Idi faraonu! Uistinu, on je prevr
20:25(Musa) re
20:26I olak
20:27I razve
20:28(Da) razumiju govor moj,
20:29I u
20:30Haruna, brata mog;
20:31Poja
20:32I pridru
20:33Da slavimo Tebe mnogo,
20:34I spominjemo Te mnogo.
20:35Uistinu! Ti si Onaj koji nas vidi.\
20:36(Allah) re
20:37I doista smo te darovali drugi put,
20:38Kad smo objavili majci tvojoj
20:39\"Ubaci ga u tabut i baci ga u rijeku, pa
20:40Kad ode sestra tvoja, pa re
20:41I odabrao sam te Sebi:
20:42\"Idi ti i brat tvoj sa znakovima Mojim, i nepopu
20:43Idite faraonu. Uistinu, on je prevr
20:44Pa mu recite rije
20:45Reko
20:46(Allah) re
20:47Zato mu idite, pa recite: 'Uistinu mi smo dvaposlanika Gospodara tvog, pa po
20:48Uistinu, nama je ve
20:49(Faraon) re
20:50(Musa) re
20:51(Faraon) re
20:52(Musa) re
20:53Onaj koji je za vas u
20:54Jedite i napasajte stoku svoju. Uistinu, utome su znaci za posjednike razuma.
20:55Od nje smo vas stvorili i u nju vas vra
20:56I doista smo mu pokazali znakove Na
20:57(Faraon) re
20:58Pa sigurno
20:59(Musa) re
20:60Tad se faraon okrenu, pa skova svoj plan,zatim do
20:61Musa im re
20:62Zatim su se prepirali o stvari svojojme
20:63Reko
20:64Zato skujte plan va
20:65Reko
20:66Re
20:67Tad Musa osjeti u svojoj du
20:68Rekosmo: \"Ne boj se! Uistinu ti, ti
20:69I baci to
20:70Tad se
20:71(Faraon) re
20:72Reko
20:73Uistinu, mi vjerujemo u Gospodara na
20:74Uistinu, onaj ko do
20:75A ko Mu do
20:76Ba
20:77I doista smo objavili Musau: \"Kreni sarobovima Mojim no
20:78Tad ih je slijedio faraon sa vojskama svojim,pa ih je od mora prekrilo ono
20:79I zaveo je faraon narod svoj, a nije uputio.
20:80O sinovi Israilovi! Doista smo vas izbaviliod va
20:81Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili, i ne pretjerujte u tome pa da na vas padnesrd
20:82I uistinu, Ja sam Oprosnik onom ko se pokajei uzvjeruje i radi dobro, zatim se uputi.
20:83\"A
20:84Re
20:85Re
20:86Tad se vrati Musa narodu svom srdit, tu
20:87Reko
20:88Pa im je izvadio tele - tijelo, imalo je ono(mogu
20:89Pa zar ne vide da im ne uzvra
20:90A doista im je rekao Harun jo
20:91Reko
20:92Re
20:93Da me ne slijedi
20:94Re
20:95Re
20:96Re
20:97Re
20:98Va
20:99Tako tebi kazasmo neke vijesti, ono
20:100Ko se od nje odvrati, pa uistinu
20:101Vje
20:102Dan kad se puhne u sur, i saberemoprestupnike Tog dana modre,
20:103Tiho
20:104Mi smo Najbolji znalac onog
20:105I pitaju te o planinama, pa reci: \"Smrvit
20:106Te ih ostaviti ravnicom, pustopoljinom,
20:107Ne
20:108Tog dana slijedit
20:109Tog dana ne
20:110Zna
20:111I ponizi
20:112A ko je radio dobra djela, i on bio vjernik,pa ne
20:113I tako smo ga objavili (kao) Kur'an naarapskom, i izlo
20:114Pa uzvi
20:115I doista smo obavezali Adema ranije, pa jezaboravio i nismo na
20:116I kad rekosmo melecima: \"Padnite na sed
20:117Tad rekosmo: \"O Ademe! Uistinu je ovoneprijatelj tebi i
20:118Uistinu, za tebe je da ne
20:119I da ti u njemu ne
20:120Tad mu do
20:121Pa njih dvoje pojedo
20:122Zatim ga je odabrao Gospodar njegov, pa muoprostio i uputio.
20:123(Allah) re
20:124A ko se okrene od Moje Opomene, pa uistinu
20:125Re
20:126(Allah)
20:127A tako
20:128Pa zar ih ne upu
20:129A da nije Rije
20:130Zato se strpi nad onim
20:131I nikako ne upravljaj o
20:132I nare
20:133I govore: \"Za
20:134A da smo ih Mi uni
20:135Reci: \"Svako jeShare this Surah Translation on Facebook...