Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nahl Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
16:1Do
16:2Spu
16:3Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvi
16:4Stvorio je
16:5I stoku - stvorio je nju; imate vi od njetoplotu i koristi, i od nje jedete,
16:6I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kadizgonite na pa
16:7I nose terete va
16:8I konja i mazge i magarce - da ih ja
16:9I na Allahu je usmjeravanje pravom putu, a odnjih (puteva) ima zastranjuju
16:10On je Taj koji spu
16:11Uzgaja za vas njome usjev i maslinu i palmu igro
16:12I pot
16:13A ono
16:14I On je Taj koji je pot
16:15I razbacao je po Zemlji stabilne planine, davas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se viuputili,
16:16I oznake; i po zvijezdi se oni vode.
16:17Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara?Pa zar se ne
16:18I ako budete brojali blagodati Allahove,ne
16:19A Allah zna
16:20A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, nestvaraju ni
16:21Mrtvi su, nisu
16:22Bog va
16:23Nema sumnje da Allah zna
16:24I kad im se ka
16:25Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijametai ne
16:26Doista su spletkarili oni prije njih, pa jedo
16:27Zatim
16:28Onima koje su uzimali meleci (dok) su
16:29Zato u
16:30I bi
16:31Ba
16:32One koje uzimaju meleci - dobre, govori
16:33
16:34Pa su ih pogodila zla onog
16:35I govore oni koji pridru
16:36I doista, podizali smo u svakoj zajedniciposlanika: \"Obo
16:37Ako
16:38I zaklinju se Allahom, najja
16:39Da bi im objasnio ono o
16:40Na
16:41A koji se isele radi Allaha, nakon
16:42(To su) oni koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju.
16:43A slali smo prije tebe samo ljude kojima smoobjavljivali - ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate -
16:44Sa jasnim dokazima i zeburima, i objavljujemotebi Opomenu, da objasni
16:45Pa zar su sigurni oni koji planirajuzlodjela, da ne
16:46Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa onine
16:47Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu,Gospodar va
16:48Zar nisu vidjeli da ono
16:49A Allahu
16:50Boje se Gospodara svog nad sobom i
16:51A rekao je Allah: \"Ne uzimajte dva boga! Samoje On Bog, Jedini! Zato se Mene - Mene se zatobojte.\
16:52A Njegovo je
16:53A ono
16:54Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle!Skupina vas Gospodaru svom pridru
16:55Da ne bi vjerovali u ono
16:56I dodjeljuju onom
16:57I pripisuju Allahu k
16:58I kad se neko od njih obavijesti o
16:59Skriva se od naroda zbog zla koje jejavljeno: ho
16:60Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer jezla, a Allahov primjer je najuzvi
16:61A da Allah
16:62I
16:63Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike)zajednicama prije tebe, pa im je
16:64I objavljujemo tebi Knjigu - samo da imobjasni
16:65A Allah spu
16:66I uistinu, vama je u stoci ibret: napajamovas od onog
16:67I od plodova palmi i gro
16:68I objavio je Gospodar tvoj p
16:69Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteveGospodara svog ponizno. Iz trbuha njihovih izlazinapitak razli
16:70A Allah vas stvara, potom vas uzima. I od vasje ko biva vra
16:71I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima uopskrbi. Pa ne povra
16:72I Allah vam je na
16:73I obo
16:74Zato ne navodite Allahu sli
16:75Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji)ne upravlja ni
16:76I navodi Allah primjer dva
16:77A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Istvar
16:78I Allah vas izvodi iz trbuha majki va
16:79Zar ne vide ptice pot
16:80I na
16:81I na
16:82Pa ako se okrenu - pa samo je na tebi dostavajasna.
16:83Spoznaju blagodat Allahovu, potom je nije
16:84A na Dan kad iz svakog ummeta podignemosvjedoka, zatim se ne
16:85I kad oni koji su
16:86I kad oni koji su pridru
16:87I iskaza
16:88Oni koji nisu vjerovali i odvra
16:89A na Dan kad u svakom ummetu podignemosvjedoka protiv njih, izme
16:90Uistinu! Allah nare
16:91I ispunjavajte obavezu Allahu kad seobave
16:92I ne budite kao ona koja je rasplela pre
16:93A da ho
16:94I ne uzimajte zakletve va
16:95I ne kupujte zavjetom Allahu vrijednost malu.Uistinu,
16:96Ono
16:97Ko uradi dobro - bio mu
16:98Pa kad u
16:99Uistinu, on, nema on vlasti nad onima kojivjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju.
16:100Njegova vlast je samo nad onima koji gauzimaju prijateljem, i onima koji Njemu pridru
16:101I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta - aAllah je Najbolji znalac onog
16:102Reci: \"Spu
16:103A doista znamo da oni govore: \"Samo gasmrtnik u
16:104Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove - ne
16:105La
16:106A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanjasvog - izuzev ko bude prisiljen, a srce njegovo budesmireno u vjerovanju - me
16:107To zato
16:108Takvi su oni
16:109Nema sumnje da
16:110Zatim, uistinu, Gospodar tvoj
16:111Na Dan kad do
16:112I navodi Allah primjer naselja bezbjednog ispokojnog, dolazila mu je opskrba njegova obilno sasvakog mjesta, pa je bilo nezahvalno na blagodatimaAllahovim - te je Allah dao da ono iskusi odje
16:113I doista, do
16:114Pa jedite od onog
16:115Samo vam je zabranio le
16:116I ne recite za ono
16:117U
16:118A onima koji su jevreji, zabranili smo
16:119Zatim uistinu, Gospodar tvoj
16:120Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoranAllahu, pravovjeran, i nije bio od mu
16:121Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim.Odabrao ga je i uputio putu pravom.
16:122I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, on
16:123Zatim smo tebi objavili: \"Slijedi milletIbrahima hanife\", a nije bio od mu
16:124Sebt je odre
16:125Pozivaj putu Gospodara svog mudro
16:126A ako ka
16:127I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s(pomo
16:128Uistinu! Allah je uz one koji se boje i onekoji su dobroShare this Surah Translation on Facebook...