Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nahl Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
16:1 فرمان خدا آمد بنابراين عجله‌اى براى آن نكنيد. خدا پاك و بالاتر از چيزهايى است كه شريك او مى‌سازند.(1)
16:2 خدا فرشتگان را با روح به فرمان خودش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مى‌كند كه هشدار دهيد كه معبودى (كسى‌كه بنده و مطيع محض و بى‌چون و چراى دستورهاى او باشيد) به‌جز من وجود ندارد پس از نافرمانى من بترسيد.(2)
16:3 خدا آسمان‌ها و زمين را به حق آفريد. او بالاتر از چيزهايى است كه شريك او مى‌سازند.(3)
16:4 خدا انسان را از نطفه‌اى آفريد. حالا آشكارا نزاع و بگومگو مى‌كند.(4)
16:5 و چارپايان را آفريد كه (پوستشان) براى گرم‌شدن شماست و منافعى براى شما دارند و از (گوشت و شير) آن‌ها مى‌خوريد.(5)
16:6 و وقتى آن‌ها را به آغل برمى‌گردانيد و صبح آن‌ها را به چرا مى‌بريد براى شما زيبا است.(6)
16:7 بارهاى سنگين شما را به سرزمينى مى‌برند كه با نبودن آن‌ها با سختى زياد مى‌توانستيد آن را ببريد. چون خداوند شما رئوف و مهربان است.(7)
16:8 اسب‌ها و قاطرها و الاغ‌ها را آفريد كه سوار آن شويد و براى شما زينت باشند و چيزهايى مى‌آفريند كه شما نمى‌دانيد.(8)
16:9 هدايت‌كردن مردم به راه راست بر عهده خدا است و بعضى از راه‌ها بى‌راهه است. اگر خدا مى‌خواست همه شما را هدايت مى‌كرد.(9)
16:10 اوست كه باران را از آسمان نازل كرد كه از آن مى‌نوشيد و به‌وسيله آن گياهانى بوجود مى‌آيد كه حيوانات خود را در آن مى‌چرانيد.(10)
16:11 به‌وسيله آن كشت و زيتون و خرما و انگور و انواع ميوه‌ها را مى‌روياند. در اين كار براى كسانى‌كه فكر مى‌كنند نشانه‌اى وجود دارد.(11)
16:12 و روز و شب و خورشيد و ماه را براى شما مسخر كرد و ستارگان نيز به امر او مسخر مى‌باشند. در اين كار براى كسانى‌كه عقل خود را به كار مى‌برند نشانه‌اى وجود دارد.(12)
16:13 و در زمين چيزهايى با رنگ‌هاى مختلف آفريد. در اين كار براى كسانى‌كه متوجه هستند نشانه‌اى وجود دارد.(13)
16:14 اوست كه دريا را تحت فرمان شما گذاشت تا از آن گوشت تازه بخوريد، و از آن زيورهايى كه خود را با آن مى‌آراييد خارج كنيد، و كشتى‌ها را مى‌بينى كه در آن روان هستند تا از فضل خدا دنبال روزى بگرديد. شايد قدرشناسى كنيد.(14)
16:15 كوه‌هاى استوارى در زمين بوجود آورد تا زمين شما را نلرزاند و نهرها و راه‌هايى بوجود آورد شايد هدايت شويد.(15)
16:16 و علامت‌هايى قرار داد و به‌وسيله ستارگان نيز هدايت مى‌شوند.(16)
16:17 آيا كسى‌كه خلق مى‌كند مثل كسى است كه خلق نمى‌كند؟ آيا متوجه نمى‌شويد؟(17)
16:18 اگر نعمت‌هاى خدا را بشماريد نمى‌توانيد حساب آن را داشته باشيد. مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است.(18)
16:19 خدا آنچه را پنهان مى‌كنيد و آنچه را آشكار مى‌كنيد مى‌داند.(19)
16:20 كسانى را كه غير از خدا به كمك مى‌خوانند چيزى خلق نمى‌كنند و خودشان هم خلق شده‌اند (مخلوق خدا هستند).(20)
16:21 مرده‌اند و زنده نيستند و نمى‌دانند چه وقت برانگيخته (زنده) مى‌شوند.(21)
16:22 معبود شما (كسى‌كه شما بايد در مقابلش احساس و ابراز كوچكى كنيد و بدون چون و چرا تسليم فرمانش باشيد) معبودى يگانه است. اما كسانى‌كه به آخرت ايمان ندارند، دل‌هايشان آن را انكار مى‌كند و تكبر دارند.(22)
16:23 قطعاً خدا آنچه را پنهان مى‌كنند و آنچه را آشكار مى‌كنند مى‌داند. خدا افراد متكبر را دوست ندارد.(23)
16:24 وقتى به آن‌ها بگويند: خداوند شما چه چيزى نازل كرده؟ مى‌گويند: افسانه‌هاى گذشتگان را.(24)
16:25 تا روز قيامت بار گناهان خود را به طور كامل حمل كنند، به اضافه بار گناه كسانى‌كه به سبب نادانى گمراه كرده‌اند. بدانيد بارى كه به دوش مى‌كشند بد بارى است.(25)
16:26 كسانى‌كه قبل از آن‌ها بودند نقشه كشيدند. پس خدا سراغ پى‌هاى خانه‌هايشان آمد، درنتيجه سقف بر سرشان فرود آمد و عذاب از جايى كه به آن توجه نداشتند بر آن‌ها وارد شد.(26)
16:27 خدا روز قيامت آن‌ها را خوار مى‌سازد و مى‌گويد: شريك‌هايى كه براى من ساخته بوديد و درباره آن‌ها بگومگو مى‌كرديد، كجا هستند؟ دانشمندان مى‌گويند: امروز خوارى و بدى نصيب منكران قيامت است.(27)
16:28 منكرانى كه فرشتگان جانشان را در حالى‌كه به خودشان ظلم كرده‌اند مى‌گيرند، سر تسليم فرود مى‌آورند و مى‌گويند كه ما كار بدى نمى‌كرديم. آرى خدا از تمام كارهايى كه مى‌كرديد آگاه است.(28)
16:29 از درهاى جهنم وارد شويد، هميشه در آن خواهيد بود. جاى افراد متكبر بد جايى است.(29)
16:30 به افراد پرهیزکار مى‌گويند: خداوندتان چه چيزى نازل كرد؟ مى‌گويند: خير و خوبى نازل كرد. نيكوكاران در اين دنيا وضع خوبى دارند و مسلماً خانه آخرت بهتر است. خانه افراد پرهیزکار خانه بسيار خوبى است.(30)
16:31 منزل آن‌ها بهشت‌هاى جاويد است كه وارد آن مى‌شوند كه نهرها در آن جارى است. هر چه بخواهند در آن بهشت‌ها براى آن‌ها هست. خدا به افراد پرهیزکار اين‌طور پاداش مى‌دهد.(31)
16:32 كسانى‌كه فرشتگان جانشان را در حالى‌كه پاك و منزه هستند مى‌گيرند، به آن‌ها مى‌گويند: سلام بر شما، به‌خاطر كارهايى كه مى‌كرديد وارد بهشت شويد.(32)
16:33 آيا كافران انتظارى غير از اين دارند كه فرشتگان به سراغ آن‌ها بيايند يا فرمان عذاب از طرف خداوند تو صادر شود؟ كسانى هم كه قبل از آن‌ها بودند همين انتظار را داشتند. خدا به آن‌ها ظلم نكرد، ولى آن‌ها به خودشان ظلم مى‌كردند.(33)
16:34 نتيجه كارهاى بدى كه مى‌كردند به آن‌ها رسيد و عذابى كه مورد تمسخر قرار مى‌دادند آن‌ها را فراگرفت.(34)
16:35 مشركان مى‌گفتند: اگر خدا مى‌خواست ما و پدرانمان هيچ چيز را غير از او بندگى نمى‌كرديم و هيچ چيز را بدون حكم او حرام نمى‌كرديم. كسانى هم كه قبل از آن‌ها بودند همين حرف را مى‌زدند. آيا وظيفه پيغمبران چيزى غير از رساندن آشكار پيام خدا است؟(35)
16:36 در بين هر گروهى پيغمبرى برانگيختيم كه مى‌گفتند: خدا را بندگى كنيد و از بندگى طاغوت اجتناب كنيد (فقط بنده خدا باشيد و از دستورهاى هيچ كس جز خدا بدون چون و چرا پيروى نكنيد). خداوند عده‌اى از آن‌ها را هدايت كرد و بر عده‌اى از آن‌ها گمراهى مقرر شد. در زمين بگرديد و نگاه كنيد عاقبت كسانى‌كه رسالت پيغمبران را انكار مى‌كردند چه بود.(36)
16:37 هر چند تو علاقه‌مند به هدايت آن‌ها باشى، خدا كسى را كه گمراه كرده هدايت نمى‌كند و آن‌ها مددكارى ندارند.(37)
16:38 شديدترين قسم‌ها را به خدا خوردند كه خدا كسى را كه مى‌ميرد (براى حساب) زنده نمى‌كند. آرى، وعده خدا درست است ولى بيشتر مردم اين را نمى‌دانند.(38)
16:39 تا براى آن‌ها چيزى را كه در موردش اختلاف دارند روشن كند و كافران بدانند كه دروغ مى‌گفتند.(39)
16:40 حرف ما وقتى تصميم به كارى گرفتيم فقط اين است كه بگوييم اين‌طور بشو، پس همان‌طور كه گفته‌ايم مى‌شود.(40)
16:41 كسانى‌كه پس از اين‌كه مورد ظلم قرار گرفتند در راه خدا مهاجرت كردند، در دنيا جاى خوبى براى آن‌ها تهيه مى‌كنيم. و اگر توجه داشته باشند پاداش آخرت بزرگ‌تر است.(41)
16:42 مهاجرينى كه صبر و استقامت به خرج دادند و به خداوندشان توكل كردند.(42)
16:43 قبل از تو فقط مردانى را فرستاديم كه به آن‌ها وحى مى‌كرديم. اگر اين را نمى‌دانيد از كسانى‌كه از كتاب‌هاى الهى اطلاع دارند بپرسيد.(43)
16:44 آن‌ها را با دليل‌هاى روشن و كتاب‌ها فرستاديم و قرآن را به تو نازل كرديم تا آنچه براى مردم نازل شده براى آن‌ها بيان كنى، شايد فكر كنند.(44)
16:45 آيا كسانى‌كه نقشه‌هاى بد مى‌كشند، از اين‌كه خدا آن‌ها را در زمين فرو برد يا عذاب از جايى كه نمى‌دانند بر آن‌ها وارد شود خاطرشان جمع است؟(45)
16:46 يا از اين‌كه موقعى كه در آمد و شد هستند خدا آن‌ها را دچار عذاب كند خاطرشان جمع است؟ اگر عذاب بيايد آن‌ها نمى‌توانند جلوى آن را بگيرند.(46)
16:47 يا از اين‌كه آن‌ها را در وقتى كه دچار وحشت هستند عذاب كند ايمن هستند؟ خداوند تو رئوف و مهربان است.(47)
16:48 آيا چيزهايى را كه خدا آفريده نديده‌اند كه سايه‌هايشان از راست و چپ براى سجده به خدا برمى‌گردد و فروتن هستند.(48)
16:49 هر جنبنده‌اى كه در آسمان‌ها و زمين است و فرشتگان نيز خدا را سجده مى‌كنند و تكبر نمى‌ورزند (سجده اظهار خشوع است).(49)
16:50 از خداوندشان كه فوق (حاكم) آن‌هاست مى‌ترسند و (فقط) به دستورهاى او عمل مى‌كنند.(50)
16:51 خدا گفت: «دو معبود نگيريد». فقط او معبود يگانه است. فقط از من بترسيد.(51)
16:52 هر چه در آسمان‌ها و زمين است، مال خداست و دين (قانون) پايدار متعلق به خداست، آيا از كسى غير از خدا مى‌ترسيد؟(52)
16:53 هر نعمتى كه داريد از جانب خداست و وقتى آسيبى به شما برسد به درگاه او ناله مى‌كنيد.(53)
16:54 بعد وقتى آسيب را از شما برطرف كرد، عده‌اى از شما براى خداوندشان شريك‌هايى مى‌سازند،(54)
16:55 تا منكر آنچه به آن‌ها داديم شوند. بهره‌مند شويد، حقيقت را خواهيد دانست.(55)
16:56 و سهمى از آنچه روزيشان كرديم براى بت‌ها قرار مى‌دهند. به خدا قسم از اين افترايى كه مى‌زنيد بازخواست مى‌شويد.(56)
16:57 براى خدا دخترانى تصور مى‌كنند. خدا پاك از اين نسبت است و چيزى كه دوست دارند (پسر) را براى خود قرار مى‌دهند.(57)
16:58 وقتى خبر دختردارشدن به يكى از آن‌ها داده شود صورتش از ناراحتى سياه مى‌شود و عصبانيت خود را پنهان مى‌كند.(58)
16:59 از بدى خبرى كه به او داده شده خود را از مردم پنهان مى‌كند كه او را با خوارى نگهدارد يا زير خاك كند. بد قضاوتى مى‌كنند.(59)
16:60 كسانى‌كه به آخرت ايمان ندارند صفت بدى دارند، و عالى‌ترين صفت متعلق به خداست و او تواناى حكيم است.(60)
16:61 اگر خدا مردم را به سبب ظلمشان مجازات مى‌كرد، جنبنده‌اى در زمين باقى نمى‌گذاشت. ولى مجازات آن‌ها را تا مدت معلومى عقب مى‌اندازد و وقتى مهلت آن‌ها به سر رسيد نمى‌توانند ساعتى آن را عقب يا جلو بياندازند.(61)
16:62 براى خدا چيزى را كه دوست ندارند قرار مى‌دهند و زبانى دروغ‌پردازى مى‌كنند كه بهره نيكوتر مال آنان است. آتش جهنم مال آن‌هاست و هر چه زودتر به جهنم فرستاده مى‌شوند.(62)
16:63 به خدا قسم پيغمبرانى براى امت‌هاى قبل از تو فرستاديم، ولى شيطان كارهاى آن‌ها را در نظرشان زيبا جلوه داد. امروز هم شيطان سرپرست آن‌هاست و عذاب پردردى دارند.(63)
16:64 ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا آنچه را كه در آن اختلاف داشتند برايشان روشن كنى، و هدايت و رحمتى است براى مردمى كه به آن ايمان مى‌آورند.(64)
16:65 خدا از آسمان آب باران را نازل كرد و با آن زمين را پس از مرگش زنده كرد. در اين كار نشانه‌اى براى كسانى‌كه مى‌شنوند وجود دارد.(65)
16:66 براى شما در وجود چهارپايان عبرتى وجود دارد. از آنچه در شكم آن‌ها است، از ميان پشكل و خون، شير خالص و گوارا به كسانى از شما كه مى‌خورند مى‌نوشانيم.(66)
16:67 از ميوه‌هاى خرما و انگور، شراب و رزق پاك مى‌گيريد. در اين امر نشانه‌اى براى كسانى‌كه عقل خود را به كار مى‌گيرند وجود دارد.(67)
16:68 خداوند تو به زنبور عسل وحى كرد كه از كوه‌ها و درخت‌ها و داربست‌هايى كه مردم مى‌سازند خانه‌هايى درست كن.(68)
16:69 بعد، از تمام ميوه‌ها بخور و راه خداوندت را به آرامى بپيما. خدا از شكم آن‌ها عسلى كه رنگ‌هايش مختلف است و در آن شفاى مردم وجود دارد بيرون مى‌آورد. در اين كار نشانه‌اى براى افرادى كه فكر مى‌كنند وجود دارد.(69)
16:70 خدا شما را آفريد بعد جانتان را مى‌گيرد. از شما افرادى به سن پيرى مى‌رسند تا حدى كه پس از دانشى كه پيدا كرده‌اند چيزى ندانند. چون خدا دانا و توانا است.(70)
16:71 خدا بعضى از شما را بر بعضى از لحاظ روزى برترى داد. اما كسانى‌كه روزى بيشترى دارند حاضر نيستند از روزيشان به بردگان (زيردستان) خود بدهند تا با هم مساوى شوند. آيا نعمت خدا را انكار مى‌كنند؟(71)
16:72 خدا از جنس خودتان براى شما همسرانى قرار داده و از همسرانتان براى شما فرزند و نوه بوجود آورده و خوردنى‌هاى پاك را روزى شما ساخته. آيا باز هم به باطل ايمان مى‌آورند و نعمت خدا را انكار مى‌كنند؟(72)
16:73 و غير از خدا چيزهايى (يا كسانى) را بندگى مى‌كنند كه ذره‌اى از رزق را از آسمان‌ها و زمين برايشان مالك نيستند و توانايى آن را هم ندارند؟(73)
16:74 براى خدا مثل و مانند درست نكنيد، چون خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد.(74)
16:75 خداوند بنده بى‌اختيارى را مثل زد كه توانايى هيچ كارى را ندارد و كسى‌كه روزى خوبى به او داده‌ايم كه پنهان و آشكار خرج مى‌كند. آيا اين دو با هم مساوى هستند؟ ستايش (بزرگداشت) فقط اختصاص به خدا دارد ولى بيشتر آن‌ها (مردم) اين را نمى‌دانند (كسانى غير از خدا را بزرگ مى‌شمارند و در مقابل آن‌ها احساس و ابراز كوچكى مى‌كنند و از آن‌ها بدون و چون و چرا اطاعت مى‌كنند).(75)
16:76 و خدا مثل دو مرد را زد كه يكى از آن‌ها لال است و قدرت هيچ كارى را ندارد و سربار صاحب خود مى‌باشد، هر جا او را بفرستد كار را به خوبى انجام نمى‌دهد. آيا او با شخصى كه امر به عدالت مى‌كند و در راه راست است مساوى است؟(76)
16:77 غيب آسمان‌ها و زمين فقط متعلق به خداست، و كار قيامت فقط مثل يك چشم به هم زدن يا كمتر از آن است. مسلماً فقط خدا قدرت هر كارى را دارد.(77)
16:78 خدا شما را، در صورتى كه هيچ چيز نمى‌دانستيد، از شكم مادرانتان خارج كرد و به شما گوش و چشم و دل داد، شايد سپاسگزارى كنيد.(78)
16:79 آيا پرندگان را كه در آسمان تحت فرمان خدا هستند نديده‌اند؟ آن‌ها را فقط خدا نگه مى‌دارد. در اين كار نشانه‌هايى براى افراد باايمان وجود دارد.(79)
16:80 خدا خانه‌هايتان را محل آسايش شما قرار داده و از پوست چهارپايان براى شما نيز خيمه ساخته كه هنگام كوچ و موقع اقامت براى شما سبك باشد و از پشم و كرك و موى آن‌ها اثاث و وسايل آسايش شما را تا پايان عمرتان بوجود آورده.(80)
16:81 خدا براى شما از هر چه آفريده سايه قرار داده، و از كوه‌ها پناهگاه براى شما ساخته، و لباس‌هايى براى شما ساخته كه شما را از گرما و موقع جنگ حفظ مى‌كند. بدين‌ترتيب خدا نعمتش را بر شما تمام كرده تا تسليم فرمان و نظر او باشيد (نه افراد ديگرى).(81)
16:82 (اى پيغمبر،) اگر قبول نكردند، وظيفه تو فقط رساندن آشكار پيام است.(82)
16:83 نعمت خدا را مى‌شناسند و منكر آن مى‌شوند. بيشتر آن‌ها (مردم) قدرنشناس هستند.(83)
16:84 روزى كه از هر امتى شاهدى برمى‌انگيزيم و به افراد قدرنشناس (منكران) اجازه سخن گفتن داده نمى‌شود و فرصت عذرخواهى ندارند.(84)
16:85 وقتى كسانى‌كه ظلم مى‌كردند عذاب را ببينند ديگر عذابشان تخفيف نمى‌پذيرد و مهلتى به آن‌ها داده نمى‌شود.(85)
16:86 وقتى كه مشركان، شريك‌هايى را كه براى خدا درست كرده‌اند (در قيامت) ببينند ، مى‌گويند: خداوندا اين‌ها كسانى هستند كه غير از تو به كمك مى‌خوانديم. معبودهاى آنان به ايشان مى‌گويند كه شما دروغ مى‌گوييد.(86)
16:87 در آن روز در مقابل خدا سر تسليم فرود مى‌آورند و چيزهايى كه به هم مى‌بافتند از بين مى‌رود.(87)
16:88 بر عذاب افرادى كه منكر مى‌شدند و مردم را از راه خدا باز مى‌داشتند، به علت فسادى كه ايجاد مى‌كردند، عذابى روى عذاب اضافه مى‌كنيم.(88)
16:89 روزى كه از هر امتى شاهدى از خودشان بر پا مى‌داريم، تو را هم (اى پيغمبر) شاهد اين امت مى‌سازيم. ما قرآن را بر تو نازل كرديم، كه هر چيزى را بيان مى‌كند و نشان‌دهنده راه صحيح و رحمت و بشارت براى افرادی است كه تسليم حكم و نظر خدا هستند.(89)
16:90 خدا به عدالت و نيكوكارى و كمك به خويشان دستور مى‌دهد و از كارهاى زشت و ناپسند و ظلم نهى مى‌كند. خدا به شما نصيحت مى‌كند، شايد متوجه وظايف خود باشيد.(90)
16:91 وقتى عهدى با خدا بستيد به عهد خود وفا كنيد (وقتى ادعاى مسلمانى كرديد، تسليم حكم و نظرهاى خدا باشيد نه غير او) و پس از محكم‌كردن قسم‌هايتان آن را نشكنيد، در صورتى كه خدا را ضامن آن قرار داده‌ايد، چون خدا كارهايى را كه مى‌كنيد مى‌داند.(91)
16:92 مثل زنى كه پس از اين‌كه نخ‌هايى را كه به هم مى‌تابيد و محكم مى‌كرد پاره مى‌كرد نباشيد، که قسم‌هاى خود را وسيله فريب ديگران قرار ‌دهيد، تاعدد گروهى از گروه ديگر بيشتر باشد (با دروغ و فريب سعى مى‌كنيد پيروان گروه خودتان را بيشتر كنيد). خدا شما را به اين وسيله امتحان مى‌كند و روز قيامت مواردى را كه در آن اختلاف نظر داشتيد براى شما روشن مى‌كند.(92)
16:93 اگر خدا مى‌خواست همه شما را امت واحدى مى‌ساخت، ولى هر كس را كه بخواهد گمراه مى‌كند و هر كس را كه بخواهد هدايت مى‌كند و درباره كارهايى كه مى‌كرديد از شما بازخواست مى‌شود.(93)
16:94 قسم‌هاى خود را وسيله فريب قرار ندهيد كه قدم‌هاى ثابت دچار لغزش شود و به علت بازداشتن از راه خدا دچار بلا و عذاب پردردى شويد.(94)
16:95 عهدى را كه با خدا بسته‌ايد به بهاى ناچيزى نفروشيد. اگر متوجه حقيقت باشيد مى‌دانيد كه پاداشى كه پيش خدا داريد براى شما بهتر است.(95)
16:96 چيزهايى كه داريد از بين مى‌رود و پاداشى كه پيش خدا است ماندگار است. پاداش افراد بااستقامت را بهتر از كارى كه مى‌كردند خواهيم داد.(96)
16:97 به كسى‌كه كار درست بكند و مؤمن باشد، چه مرد باشد چه زن، زندگى پاكى مى‌بخشيم و پاداش آن‌ها را بهتر از آنچه مى‌كردند مى‌دهيم.(97)
16:98 پس وقتى قرآن مى‌خوانى از شر شيطان رانده‌شده به خدا پناه ببر.(98)
16:99 شيطان تسلطى بر افراد باايمان كه به خداوندشان توكل مى‌كنند ندارد.(99)
16:100 تسلط او فقط بر كسانى است كه دوستدار او هستند و براى خدا شريك درست مى‌كنند.(100)
16:101 وقتى آيه‌اى را جايگزين آيه ديگرى كنيم كافران مى‌گويند: تو به خدا افترا مى‌زنى، در حالى‌كه خدا بهتر مى‌داند كه چه چيزى نازل مى‌كند، وليكن بيشتر آن‌ها نمى‌دانند.(101)
16:102 بگو: روح‌القدس (روح پاك، جبرئيل) قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل كرده تا افراد باايمان را ثابت قدم كند و هدايت و مژده‌اى براى مسلمان‌ها (كسانى‌كه فقط تسليم حكم و نظر خدا هستند) باشد.(102)
16:103 ما مى‌دانيم كه آن‌ها مى‌گويند: كسى اين حرف‌ها را به او ياد مى‌دهد. زبان كسى‌كه اين‌ها را به او نسبت مى‌دهند عربى نيست، در صورتى كه قرآن به زبان عربى فصيح است.(103)
16:104 كسانى‌كه به آيات خدا ايمان نمى‌آورند، خدا آن‌ها را هدايت نمى‌كند و عذاب پردردى دارند.(104)
16:105 كسانى‌كه به آيات خدا ايمان نمى‌آورند، فقط دروغ به هم مى‌بافند. آن‌ها دروغگو هستند.(105)
16:106 كسانى‌كه بعد از ايمان‌آوردنشان كافر (منكر خدا) شوند، مورد غضب خدا قرار مى‌گيرند و عذاب بزرگى دارند. غير از كسى‌كه مجبور شده و قلبش به ايمان مطمئن باشد. اما كسانى‌كه سينه خودشان را براى كفر باز كرده باشند عذاب بزرگى دارند.(106)
16:107 اين كار به علت اين است كه آن‌ها دنيا را بر آخرت ترجيح داده‌اند و براى اين است كه خدا كافران را هدايت نمى‌كند.(107)
16:108 آن‌ها كسانى هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان مهر زده و غافل هستند.(108)
16:109 آن‌ها بدون شك در آخرت زيانكار هستند.(109)
16:110 خداوند تو كسانى را كه بعد از اين‌كه مورد اذيت قرار گرفتند مهاجرت و جهاد كردند و استقامت داشتند مى‌آمرزد. او آمرزنده مهربان است.(110)
16:111 روز قيامت هر كسى در حالى‌كه از خود دفاع مى‌كند مى‌آيد و پاداش هر كسى مطابق كارهايى كه كرده به طور كامل داده مى‌شود و ظلمى به آن‌ها نمى‌شود.(111)
16:112 خدا مثلى زد. شهرى را مثل زد كه مردم آن در امنيت و آسوده‌خاطر بودند. روزیِ آن‌ها به فراوانى از هر طرف براى آن‌ها مى‌رسيد. درنتيجه منكر نعمت‌هاى خدا شدند و خداوند به‌خاطر كارى كه كردند مزه گرسنگى و ترس را به آن‌ها چشاند.(112)
16:113 پيغمبرى از خودشان براى آن‌ها آمد و آن‌ها او را به دروغگويى متهم كردند. خدا نيز آن‌ها را دچار عذاب كرد، چون ظالم بودند.(113)
16:114 پس، از آنچه حلال و پاك است و خدا روزى شما كرده بخوريد و اگر او را بندگى مى‌كنيد شكر نعمت او را بجا آريد.(114)
16:115 خدا فقط گوشت حيوان مرده و خون و گوشت خوك و آنچه را كه به‌نام غير خدا كشته شده باشد بر شما حرام كرده است. اما كسى‌كه ناچار شود و بدون علاقه و زياده‌روى از آن بخورد، بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است.(115)
16:116 به هر چيزى كه به زبانتان مى‌آيد نگوييد که اين حلال است و اين حرام است تا دروغى را كه بافته‌ايد به خدا نسبت دهيد. كسانى‌كه از قول خدا دروغ مى‌گويند رستگار نمى‌شوند.(116)
16:117 در دنيا بهره كمى دارند و عذاب پردردى در پيش دارند.(117)
16:118 آن چيزهايى را كه قبلاً به تو گفتيم بر يهوديان حرام كرديم. ما به آن‌ها ظلم نكرديم، ولى آن‌ها به خودشان ظلم كردند.(118)
16:119 كسانى‌كه از روى نادانى كار خلاف كردند و بعد از آن توبه كردند و كارشان را اصلاح نمودند خدا گناهانشان را مى‌آمرزد. خداوند تو آمرزنده مهربان است.(119)
16:120 ابراهيم پيشوايى بود فرمانبردار خدا و متمايل به حق، و مشرك نبود.(120)
16:121 شكر نعمت‌هاى خدا را به جا مى‌آورد. خدا او را برگزيد و به راه راست هدايت كرد.(121)
16:122 در دنيا زندگى خوبى به او داديم و در آخرت از افراد صالح (درستكار) است.(122)
16:123 بعد به تو (اى پيغمبر) وحى كرديم كه از آيين ابراهيم كه دوستدار حق بود پيروى كن، او مشرك نبود.(123)
16:124 تعطيل روز شنبه بر افرادى كه در آن اختلاف كردند مقرر گرديد. خداوند تو روز قيامت درباره چيزى كه در مورد آن اختلاف داشتند ميان آن‌ها حكم مى‌كند.(124)
16:125 مردم را با حكمت و پند نيكو به راه خداوندت دعوت كن و با بهترين روش با آن‌ها گفتگو نما. چون خداوند تو كسانى را كه از راه او منحرف شده‌اند بهتر مى‌شناسد و كسانى را هم كه راه صحيح را شناخته‌اند خوب مى‌شناسد.(125)
16:126 اگر خواستيد قصاص كنيد (انتقام بگيريد) فقط به اندازه‌اى كه شما را ناراحت كرده‌اند انتقام بگيريد و اگر صبر داشته باشيد براى كسانى‌كه صبر دارند بهتر است.(126)
16:127 صبر داشته باش كه صبر تو هم با توفيق خدا است، و براى آن‌ها غصه نخور و به‌خاطر نقشه‌هايى كه بر ضد تو مى‌كشند دلتنگ نباش.(127)
16:128 چون خدا با افراد باتقوى و نيكوكار است.(128)Share this Surah Translation on Facebook...