Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Hijr Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
15:1E. L. R. Dit zijn de teekens van het boek en van den duidelijken Koran.
15:2De tijd zal komen, waarop de ongeloovigen zullen wenschen, dat zij Moslems mochten zijn geweest.
15:3Sta hun toe te eten en te genieten in deze wereld, en laat hun hoop voeden; doch hierna zullen zij hunne dwaasheid kennen.
15:4Wij hebben geene stad verwoest, zonder dat een vastgestelde tijd van berouw voor haar bepaald werd.
15:5Geen volk zal gestraft worden voordat zijn tijd zal zijn gekomen, en deze zal niet worden verschoven.
15:6De bewoners van Mekka zeggen tot Mahomet: O gij! wien de vermaning werd nedergezonden, gij zijt zekerlijk door den duivel bezeten.
15:7Zoudt gij niet met een gevolg van engelen tot ons zijn gekomen, indien gij de waarheid hadt gesproken?
15:8Antwoord: Wij zenden geene engelen neder, dan bij eene voegzame gelegenheid. Dan zullen de ongeloovigen niet meer worden uitgesteld.
15:9Waarlijk, wij hebben den Koran nedergezonden, en wij zullen dien zekerlijk voor vervalsching behoeden.
15:10Wij hebben vroeger, v
15:11En er kwam geen gezant tot hen, dien zij niet tot het voorwerp hunner spotternijen maakten.
15:12Evenzoo zullen wij de harten der zondige bewoners van Mekka er toe brengen, hunnen profeet te bespotten.
15:13Zij zullen niet in hem gelooven niettegenstaande de straf der volkeren reeds vroeger werd uitgevoerd.
15:14Indien wij hun de poorten der hemelen zouden ontsluiten, en zij reeds gereed zouden zijn daar binnen te gaan.
15:15Zouden zij veeleer uitroepen: Onze oogen zijn slechts verblind door dronkenschap, of wij bevinden ons onder den indruk eener zinsbeguicheling.
15:16Wij hebben de twaalf teekens in den hemel geplaatst en die in verschillende vormen voorgesteld voor hen, die acht geven.
15:17Wij verdedigen deze tegen de aanslagen van iederen duivel welke met steenworpen werd teruggedreven.
15:18Behalve hij, die aansluipt om te luisteren, en op wien dan eene zichtbare vlam wordt afgeschoten.
15:19Wij hebben ook de aarde uitgespreid en vaste bergen daarop geplaatst, en wij hebben alle planten in eene bewonderingswaardige orde daaruit doen spruiten.
15:20En wij hebben daarop levensbehoeften voor u geplaatst en voor de wezens, welke gij niet onderhoudt.
15:21Er is geene zaak, waarvan de voorraadschuren niet in onze handen zijn, en wij deelen die slechts in eene bepaalde mate uit.
15:22Wij zenden ook de winden, die de bezwangerde wolken voortstuwen en wij zenden water van den hemel waarvan wij u geven te drinken, en hetwelk gij niet bewaart.
15:23Waarlijk, wij geven leven en doen sterven, en wij zijn de erfgenamen van alle dingen.
15:24Wij kennen hen die vooruit gaan, en wij kennen hen die achterblijven.
15:25En uw Heer zal hen op den laatsten dag verzamelen; want hij is alwetend en wijs.
15:26Wij schiepen den mensch van gedroogde klei, van zwart slijk, in een vorm gebracht.
15:27V
15:28En gedenk, toen de Heer tot de engelen zeide: Waarlijk, ik heb den mensch geschapen van gedroogde klei, van zwart slijk, in een vorm gebracht.
15:29Als ik hem dus volkomen gevormd en mijn geest in hem geblazen zal hebben zult gij dan voor hem nedervallen en hem aanbidden?
15:30En al de engelen baden Adam gezamenlijk aan.
15:31Behalve Eblis, die weigerde met hen te zijn, welke hem aanbaden.
15:32En God zeide tot hem: Wat verhindert u met degenen te zijn, die Adam aanbidden?
15:33Hij antwoordde: Ik zal den mensch niet aanbidden; dien gij gevormd hebt van gedroogde klei, van zwart slijk, in een vorm gekneed.
15:34God zeide: Ga dus heen; want gij zult met steenen verdreven worden.
15:35En een vloek zal op u rusten tot op den dag des oordeels.
15:36De duivel zeide: O Heer! geef mij uitstel tot den dag der opstanding.
15:37God antwoordde: Waarlijk, gij zult tot hen behooren, die uitstel hebben verkregen.
15:38Tot den dag van den bepaalden tijd.
15:39De duivel (Eblis) antwoordde: Omdat gij mij hebt nedergeworpen, zal ik het kwade behagelijk voor den mensch maken, en hen allen verleiden.
15:40Uwe oprechte dienaren zullen alleen gespaard worden.
15:41God zeide: Dit is de rechte weg.
15:42Wat mijne dienaren betreft, gij zult geene macht over hen hebben; maar alleen over hen, die verleid zullen worden en die u zullen volgen.
15:43De hel is zekerlijk voor hen allen bestemd.
15:44Zij heeft zeven ingangen; voor iederen ingang zal een bijzonder aantal hunner worden aangewezen.
15:45Maar zij, die God vreezen, zullen in tuinen wonen, te midden van fonteinen.
15:46De engelen zullen tot hen zeggen: Treedt hier binnen in vrede en zekerheid.
15:47Wij zullen alle valschheid uit hunne harten wegnemen. Zij zullen als broeders zijn, en tegen over elkander zitten op rustbanken.
15:48Geene vermoeienis zal hen kwellen, en nimmer zullen zij uit die woonplaats worden geworpen.
15:49Verklaar mijne dienaren, dat ik de genadige, de barmhartige God ben.
15:50En dat mijne straf eene gestrenge straf is.
15:51En verhaal hun de geschiedenis van de gasten van Abraham.
15:52Toen zij bij hem binnentraden en hem groetten, zeide hij: Gij hebt ons bevreesd gemaakt.
15:53En zij antwoordden: Vrees niets: wij brengen u de belofte van een wijzen zoon.
15:54Hij zeide: Brengt gij mij de belofte van een zoon, nu ik oud geworden ben? Wat verhaalt gij mij derhalve?
15:55Zij zeiden: Wij hebben u de waarheid verhaald; wanhoop dus niet.
15:56Hij antwoordde: En wie wanhoopt aan Gods genade, behalve zij die dwalen?
15:57En hij zeide: Wat is dus uwe zending, o gezanten van God?
15:58Zij antwoordden: Waarlijk, wij werden gezonden om een zondig volk te verdelgen.
15:59Maar wat de leden van Lots gezin betreft, zullen wij allen redden.
15:60Uitgenomen zijne vrouw. Wij hebben besloten, dat zij zal achterblijven om met de ongeloovigen te worden verwoest.
15:61En toen de boodschappers tot het gezin van Lot kwamen,
15:62Zeide hij tot hen: Waarlijk, gij zijt een volk, dat mij onbekend is.
15:63Zij antwoordden: Maar wij zijn tot u gekomen om de straf uit te voeren, waaromtrent uwe medeburgers in twijfel verkeeren.
15:64Wij verhalen u eene zekere waarheid, en wij zijn gezanten der waarheid.
15:65Breng dus uw gezin gedurende den nacht weg, en volg gij achter hen; en laat zich niemand uwer omkeeren, maar ga waarheen men u beveelt.
15:66En wij gaven hem dit bevel, daar dit volk, tot op den laatsten man, v
15:67En de bewoners der stad kwamen tot Lot, zich verblijdende in het nieuws der aankomst van vreemdelingen.
15:68En hij zeide tot hen: Waarlijk, dit zijn mijne gasten; doe mij dus niet in ongenade vervallen, door hen te misbruiken.
15:69Maar vreest God en bedekt mij niet met schande.
15:70Zij antwoordden: Hebben wij u niet verboden een mensch te ondersteunen?
15:71Lot hernam: Dit zijn mijne dochters, maak dus eerder van haar gebruik, indien gij vast besloten hebt nopens hetgeen gij wilt doen.
15:72Zoo waar gij leeft, zij dwaalden in beschonkenheid.
15:73Daarom overviel hun een vreeselijke storm van den hemel, bij het opgaan der zon.
15:74En wij keerden de stad ten onderste boven en lieten er een regen op nedervallen van steenen uit gebakken klei.
15:75Waarlijk, daarin zijn teekens voor de menschen, die deze aandachtig nagaan.
15:76En deze steden werden gestraft, tot het banen van een rechten weg voor den mensch, om dien te bewandelen.
15:77Waarlijk, hierin is een teeken voor de ware geloovigen.
15:78De bewoners van het bosch van Midian waren mede goddeloos.
15:79Daarom namen wij wraak op hen. En zij werden beide verdelgd, om als een duidelijk voorbeeld te dienen voor de menschen, ten einde daarnaar hunne daden te richten.
15:80En de bewoners van Al Hedjr beschuldigden Gods gezanten eveneens van bedrog.
15:81En wij toonden hun onze teekens; maar zij wendden zich ver daarvan af.
15:82Zij hieuwen huizen in de bergen uit om zich te beveiligen.
15:83Maar een vreeselijk onweder van den hemel overviel hen des morgens.
15:84Wat zij gedaan hadden, was volstrekt niet voordeelig voor hen.
15:85Wij hebben de hemelen en de aarde, en wat zich daartusschen bevindt, niet dan in onrechtvaardigheid en niet te vergeefs geschapen, en het uur des oordeels zal zekerlijk komen. Vergeef dus uw volk, o Mahomet! met eene barmhartige vergiffenis.
15:86Waarlijk, uw Heer is de schepper van u en van hen, en weet wat het nuttigste is.
15:87Wij hebben u reeds zeven verzen gebracht, die dikwijls moesten worden herhaald, en den heerlijken Koran.
15:88Werp uwe blikken niet op de goede dingen, welke wij aan onderscheidenen der ongeloovigen hebben geschonken, en begeer die niet. Wees nimmer bedroefd over hen. Gedraag u zachtmoedig omtrent de ware geloovigen.
15:89Zeg hun: Waarlijk, ik ben een openbaar prediker.
15:90Indien zij niet gelooven, zullen wij hun eene gelijke straf opleggen, als aan de verdeelers.
15:91Die den Koran in verschillende deelen onderscheiden.
15:92Want door uw Heer, o Mahomet! zullen wij hen ondervragen.
15:93Nopens al hunne daden.
15:94Openbaar dus wat u werd bevolen en, wend u af van de afgodendienaars.
15:95Wij zullen u zekerlijk bijstaan tegen de spotters.
15:96Die een anderen God met God vereenigen. Zij zullen zekerlijk hunne dwaasheid kennen.
15:97En wij weten, dat gij diep gegriefd zijt door het verhaal van hetgeen zij zeggen.
15:98Maar verheerlijk den lof van uwen Heer en aanbid hem.
15:99En dien uwen Heer, tot de dood u overvalt.Share this Surah Translation on Facebook...