Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Hijr Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
15:1Alif, laam, raa. (Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang memberi penjelasan.
15:2Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim.
15:3Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka).
15:4Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.
15:5Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan(nya).
15:6Mereka berkata: \"Hai orang yang diturunkan Al Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila.
15:7Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar?\
15:8Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (untuk membawa azab) dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.
15:9Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
15:10Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.
15:11Dan tidak datang seorang rasulpun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
15:12Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir),
15:13mereka tidak beriman kepadanya (Al Quran) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.
15:14Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya,
15:15tentulah mereka berkata: \"Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang orang yang kena sihir\".
15:16Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),
15:17dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk,
15:18kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
15:19Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
15:20Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.
15:21Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.
15:22Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.
15:23Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
15:24Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).
15:25Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
15:26Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
15:27Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.
15:28Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: \"Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
15:29Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
15:30Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama,
15:31kecuali iblis. Ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.
15:32Allah berfirman: \"Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?\
15:33Berkata Iblis: \"Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk\
15:34Allah berfirman: \"Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk,
15:35dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat\".
15:36Berkata iblis: \"Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan,
15:37Allah berfirman: \"(Kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,
15:38sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan,
15:39Iblis berkata: \"Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
15:40kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka\".
15:41Allah berfirman: \"Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya).
15:42Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat.
15:43Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.
15:44Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.
15:45Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).
15:46(Dikatakan kepada mereka): \"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman\
15:47Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
15:48Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.
15:49Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
15:50dan bahwa sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
15:51Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.
15:52Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: \"Salaam\". Berkata Ibrahim: \"Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu\".
15:53Mereka berkata: \"Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang alim\".
15:54Berkata Ibrahim: \"Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?\
15:55Mereka menjawab: \"Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa\".
15:56Ibrahim berkata: \"Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat\".
15:57Berkata (pula) Ibrahim: \"Apakah urusanmu yang penting (selain itu), hai para utusan?\
15:58Mereka menjawab: \"Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,
15:59kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya,
15:60kecuali istrinya. Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya)\".
15:61Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya,
15:62ia berkata: \"Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal\".
15:63Para utusan menjawab: \"Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan.
15:64Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar.
15:65Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu\".
15:66Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.
15:67Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) kedatangan tamu-tamu itu.
15:68Luth berkata: \"Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu (kepadaku),
15:69dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina\".
15:70Mereka berkata: \"Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?\
15:71Luth berkata: \"Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)\".
15:72(Allah berfirman): \"Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)\".
15:73Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit.
15:74Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
15:75Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
15:76Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui manusia).
15:77Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
15:78Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim,
15:79maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang.
15:80Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
15:81dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya,
15:82dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
15:83Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi,
15:84maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan.
15:85Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.
15:86Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
15:87Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.
15:88Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.
15:89Dan katakanlah: \"Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan\".
15:90Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),
15:91(yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi.
15:92Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,
15:93tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
15:94Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
15:95Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu),
15:96(Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya).
15:97Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan,
15:98maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat),
15:99dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).Share this Surah Translation on Facebook...